Datamodel OAT-tool

Uit HisGIS
Versie door Thomas (overleg | bijdragen) op 30 apr 2020 om 07:56 (→‎Provincie)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is de beschrijving van het datamodel van de OAT-invoermodule, dat gericht is op transcriptie van de OAT als historische bron. Het datamodel is echter breder van toepassing op alle logische entiteiten die een rol spelen bij het historisch en actueel Kadaster. Een grafische vorm van dit datamodel kan hieronder gevonden worden.

Datamodel.png

Administratieve indeling

Provincie

Kadastrale provincies worden aangeduid met een formele 2-cijferige code en een naam. Voor Nederland in 1832 waren dit;

Code Naam
01 Groningen
02 Friesland
03 Drenthe
04 Overijssel
05 Gelderland
06 Utrecht
07 Noord Holland
08 Zuid-Holland
09 Zeeland
10 Noord Brabant
11 Limburg

Gemeente

De gemeenten worden ingedeeld met een 3-cijferige code, die samen met de provincie-code uniek identificerend is voor een kadastrale gemeente in Nederland.

Historisch waren de gemeenten nog gegroepeerd in Kantons, die op hun beurt weer gegroepeerd waren in Arrondissementen. Dat betreft enkel een bestuurlijke indeling die relevant was voor de organisatie van (de totstandkoming van) het kadaster. Dit heeft geen praktische gevolgen voor het materiaal zelf, anders dan dat sommige kenmerken (zoals marktprijzen bij de totstandkoming van de tarieven) gedeeld zijn tussen verschillende gemeenten, alsook het formele controleproces en toezicht op die totstandkoming vanuit de inspectie van het kadaster zelf.

In de huidige kadastrale administratie worden gemeenten geïdentificeerd met een drieletterige code die de naam van de gemeente representeert, gevolgd door een 2-cijferige code om deze letter-code uniek te maken, en formele scheidingen in administratie die door de tijd heen voor gemeenten ontstaan zijn te onderscheiden (met name bij gemeentelijke herindelingen, waarbij de oorspronkelijke gemeente vaak het suffix 99 krijgt). De kadastrale gemeente Veenwouden kan bijvoorbeeld aangeduid worden met de code VWD01.

Sectie

OatScan

Een OatScan is een scan van een OAT-blad, zoals deze door de OAT-tool wordt ontsloten tot transcriptie. Er worden enkele types scan ontsloten, te weten;

gegevens 
de reguliere scans van reguliere bladen van de OAT
titelblad 
het titelblad als eerste pagina van de gemeente of een sectie
tarieven 
een specificatie van de tarieven in die gemeente
totaal 
een totaalblad waarop de de totalen voor individuele scans gesommeerd worden
verzameling 
een blad waarop de totaal-bladen verzameld worden en gesommeerd
dubbel 
om aan te geven dat een scan dubbel aanwezig is

Artikel

Dit is de data-entiteit die behoort bij het inhoudelijke begrip Artikel. Een Artikel drukt uit wie of wat het bezit heeft over een stuk grond. Een Artikel bestaat altijd uit 0 of meer Rechtspersonen.

Rechtspersoon

Dit is de data-entiteit die behoort bij het inhoudelijke begrip Rechtspersoon. Een rechtspersoon bestaat uit een Instantie, Persoon of Persoonsverwijzing die onder een bepaalde rol optreedt als een rechtspersoon binnen een Artikel.

Als rol worden onderscheiden;

 • eigenaar
 • recht van opstal
 • mede-eigenaar
 • erfpachter
 • vruchtgebruiker
 • curator
 • visserij
 • overvaart
 • overpad

Instantie

Een Instantie is een niet-natuurlijke-persoon dat als rechtspersoonlijkheid specifieke eigendomsrechten op een stuk grond heeft. Een Instantie bestaat uit:

plaats 
Dit is de plaats waar de rechtspersoon mee geassocieerd wordt. Bijvoorbeeld: "de gereformeerde kerk te Veenwouden" heeft als plaats "Veenwouden".
naam 
Dit is de naam waaronder de instantie woordelijk bekend staat. In bovengenoemd voorbeeld is dat "de gereformeerde kerk".

Persoon

Een Persoon is wat we in het gewone taalgebruik ook als persoon zouden kwalificeren, en wat meer technisch een natuurlijk persoon genoemd wordt. Deze entiteit heeft volgende attributen;

voornaam 
Dit is wat we regulier als voornaam zouden bestempelen.
voorvoegsel of tussenvoegsel 
Voor Jan van de Kerkhof is dit het onderdeel van de
achternaam 
Dit is wat we regulier als achternaam zouden bestempelen, zonder het voorvoegsel. Jan van de Kerkhof heeft als achternaam dus Kerkhof.
titel 
Dit is de formele titel die iemand draagt, zoals Baron.
beroep 
Dit is het beroep zoals opgenomen in de OAT of de artikellegger.
uuid
Dit veld is voor toekomstige uitbreiding opgenomen zodat een Persoon uniek aangewezen kan worden, als een soort historische BSN.
jrSr 
Dit veld registreert of er vermelding wordt gemaakt van junior dan wel senior
straat 
Dit is de straat waar deze persoon woont, indien vermeld, binnen de opgegeven woonplaats.
woonplaats 
Dit is de plaats waar iemand woont.
Variant

Variant biedt ruimte voor alternatieve spellingen of conflicterende inhoudelijke vermeldingen van namen en / of beroepen op te nemen voor een Persoon. Er worden verschillende velden ondersteund;

 • achternaam
 • voornaam
 • woonplaats
 • straat
 • beroep
 • titel

PersoonsVerwijzing

De PersoonsVerwijzing biedt ruimte om een Verwijzing naar een Persoon op te nemen, met daarbij een tekstuele verwijzing. Volgende waarden zijn opgenomen:

 • erven van
 • weduwe van
 • echtgenoot van
 • gescheiden van
 • huisvrouw van
 • voogd van
 • in huwelijk hebbende
 • kinderen van
 • erven van weduwe
 • boedel van

Dit betreffen allemaal feitelijke vermeldingen van een verwijzing zoals deze in de OAT opgenomen staan, en met de Artikellegger overeen komen.

Tarief-informatie

De Tarief-informatie bevat de afgeleide informatie van de taxatie bij de totstandkoming van het kadaster.

Tarief

De centrale informatie ligt in het Tarief, dat voor een specifieke Tariefsoort en een specifieke klasse de waarde per oppervlak bevat in het geval van ongebouwde eigendommen (zoals bouwland of weiland), of een forfaitair bedrag in het geval van gebouwde eigendommen (zoals huizen).

Grondgebruik

Het grondgebruik is een geassocieerde klasse bij Tarief dat voor een specifiek tarief (met dus ook een klasse) een generalisatie van het grondgebruik voor die gemeente bepaald. Deze verfijning van grondgebruik kan niet op Tariefsoort of op de vermelde "Soort der Eigendommen" gebeuren, omdat dat vaak voor meerdere soorten grondgebruik kan staan, al naar gelang de klasse daarvan. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat "Tuin" van de eerste klasse in een gemeente specifiek een boomgaard betreft, terwijl de daarop volgende klassen of diezelfde klasse "Tuin" in een andere gemeente een groentetuin kan zijn.

Tariefsoort

De Tariefsoort is de globale soort die per gemeente in de Tariefinformatie (bijvoorbeeld in de OAT) onderscheiden wordt en opgedeeld in klassen. Het gaat dan bijvoorbeeld om "Bouwland" of "Huizen".

TariefsoortCategorie

De TariefsoortCategorie betreft een boven-gemeentelijke groepering van Tariefsoort-instanties in groepen van dezelfde soort, zodat bouwland in alle gemeenten tot dezelfde TariefsoortCategorie behoort. Ook kan hiermee enige standaardisering nagestreefd worden, bijvoorbeeld voor verschillende mogelijke vermeldingen van een groentetuin. In de ene gemeente heet dat als Tariefsoort gewoon "Tuin", maar in een andere gemeente heet dat moesland, tuinbouwland, kolenveld, etc.

TariefVerwijzing

Een TariefVerwijzing is een semantische verwijzing van het ene Tarief naar het andere. Als in het bronmateriaal bijvoorbeeld staat "wordt aangeslagen als bouwland van de eerste klasse", kan men kiezen om dit als een formele TariefVerwijzing op te nemen. Dan kan deze verwijzing binnen de diverse REST-services als zodanig ontsloten worden, wat enig inzicht heeft in de opbouw van die tarieven voor een specifieke gemeente.

PerceelTarief

PerceelTarief is de combinatieklasse waar een perceel aan een tarief wordt gekoppeld, voor een specifieke hoeveelheid oppervlakte. Dit hoeft namelijk niet de hele oppervlakte van een perceel te beslaan. Soms heeft men de klasse van een perceel tussen twee klassen in bepaald. In de uitwerking in de OAT zelf volgt dan dat een deel van het oppervlak voor het ene Tarief aangeslagen wordt, en een ander deel onder een ander tarief valt. Doorgaans wordt dit voor beide delen gelijk verdeeld (2 keer 50%) maar om afrondverschillen te vermijden door een komma, heeft men deze oppervlakten soms onevenredig opgesplitst. Een perceel van 100m2 valt precies in 2 delen van 50m2 uiteen, maar 95m2 zou een komma opleveren, en wordt dus doorgaans in 47m2 en 48m2 gesplitst. Om numeriek precies overeen te stemmen, is er de mogelijkheid ingebouwd om percelen op deze manier asymmetrisch over meerdere klassen te verdelen. Dat laat ook gelijk toe om bij een verdeling in 1 derde, tegenover 2 derden, de numerieke vermeldingen in de OAT aan te houden.

Perceel

Algemene informatie van het Perceel

geschrapt 
Dit geeft aan of het artikel in de OAT al dan niet geschrapt (doorgehaald) is.
plaatselijke benaming 
Dit is overeenkomstig het veld met de plaatselijke benaming in de OAT.
toponiem 
Hier wordt een eventuele veldnaam opgenomen, in aanvulling op de plaatselijke benaming die in de regel over grotere gebieden gaat.
perceelnr 
Dit is het perceelnummer van een perceel, zonder de toevoeging.
perceelnrtvg 
Dit is de toevoeging op het perceelnummer, zoals "bis".
grondGebruik 
Dit is het opgegeven grondgebruik in de OAT.
oppervlak 
Dit is de opgegeven grootte van het perceel, in vierkante meter.
aftrek 
Dit is het bedrag van aftrek wegens polderlasten, opgegeven in cent.
volgnr 
Dit is het volgnummer van dit perceel in de artikellegger
volgnrtvg 
Dit is de eventuele toevoeging op het volgnr, zoals "bis".
belastbaar inkomen 
Dit is het vermeldde belastbaar inkomen, opgegeven in centen.
belastbaar inkomen gebouwd 
Dit is het vermeldde belastbaar inkomen voor het gebouwde gedeelte, opgegeven in centen.
sat 
Dit is het opgegeven nummer dat verwijst naar de Suppletoir aanwijzende tafel.
opvolgnrs 
Hier kunnen de tekstueel vermeldde opvolgnummers van het perceel (doorgaans net achter / buiten de OAT aan de rechter kant vermeld) opnemen.
nok 
Met deze boolean-waarde kan iemand aangeven dat er iets "Niet OK" is met het perceel.

Huisnr

Via deze entiteit kunnen vermeldde huisnummers van een huis opgenomen worden, in relatie tot het perceelnummer. Het gaat dan om vermeldingen in de kolom van OAT "volgnummer der bebouwde eigendommen". Bij deze entiteit kunnen worden opgenomen;

nr 
Het eigenlijke huisnummer.
wijk 
De formele wijk binnen een gemeente waar een huis onder valt.
nrtvg 
Een eventuele toevoeging op het huisnummer, zoals "bis".

PerceelVerwijzing

Soms verwijzen percelen naar een ander perceel voor het belastbaar inkomen voor het bebouwd gedeelte. Het gaat dan doorgaans om losse percelen die nog een gebouw bevatten dat onder het belastbaar inkomen gebouwd van een ander perceel valt. Bij deze verwijzing moet een doel-perceel voor die verwijzing opgegeven worden. Hierbij wordt ook een type van de PerceelVerwijzing opgenomen. Op dit moment ondersteunt het systeem enkel een verwijzing van het type "bebouwd gedeelte".

ExtraPerceelnr

Soms worden percelen met meerdere nummers aangeduid. In de OAT wordt dit meestal weergegeven met een accolade naast deze percelen, om aan te geven dat deze nummers allemaal op datzelfde perceel wijzen. Dit kan via deze structuur opgenomen worden. Elk afzonderlijk perceelnummer dat met een perceelnummer geassocieerd wordt, moet als losse ExtraPerceelnr opgenomen worden. Het laagste nummer van de reeks (de bovenste in de OAT) is daarbij het leidende perceelnummer.

Annotatie (issue)

Met een Annotatie op een perceel, kan een vraag over dat perceel gesteld worden door een invoerder aan de beheerders van het systeem. Hierbij moet een categorie van de soort vraag opgenomen worden. Hier kunnen vervolgens reacties op geplaatst worden. Aan de beheer-kant kan de status van het issue aangepast worden, en kan het boolean attribuut "publish" gezet worden, als een opmerking in de REST-services gepubliceerd dient worden. Deze tekst voor publicatie wordt in finaleTekst geplaatst.

De ondersteunde categorieën zijn;

 • vectorisering
 • tarieven
 • grondsoort
 • rechtspersonen
 • overig

De status van een issue kan zijn;

 • initieel
 • beantwoord
 • afgehandeld
 • valide