Deurne-Borgerhout: verschil tussen versies

Uit HisGIS
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met '== Tabel van klassificatie der grondeygendommen == === Beschrijving der gemeynte === ==== Ligging ==== De gemeijnte Deurne-Borgerhout is gelegen op eene halve uur a...')
 
Regel 42: Regel 42:


===== Eerste klasse =====
===== Eerste klasse =====
De eerste klasse is eene zach mulle aerde, zwartbruijn van kleur, van eene ligte bewerking. De diepte der laag groeyaerde is van 30 à 40 duymen; men bouwt er voornamenlijk gerst, tarwe, rogge, klaver en ook veele groenten; men laet het land niet braeken. De hooge waerde welke men aen dezelve geeft spruyt voor uit de nabijligging van de stad. Men begroot het bunder op {{bedrag|55}}
De eerste klasse is eene zach mulle aerde, zwartbruijn van kleur, van eene ligte bewerking. De diepte der laag groeyaerde is van 35 à 45 duymen; men bouwt er voornamenlijk gerst, tarwe, rogge, klaver en ook veele groenten; men laet het land niet braeken. De hooge waerde welke men aen dezelve geeft spruyt voor uit de nabijligging van de stad. Men begroot het bunder op {{bedrag|55}}
 
===== Tweede klasse =====
Deze zijn meest zacht mulle gronden; eenigen van vasten aerd, zeer welgelegen. MEn bebouwt ze als die der eerste klasse. Men begrooot het bunder op {{bedrag|46}}.
 
===== Derde klasse =====
Deze klasse bestaet uit zachte en vaste gronden, tamelijk goed, doch een weinig van de stad verwijderd. Men bebouwt ze even als de voorgaande behalve dat men er minder groenten kweekt. Men begroot het bunder op {{bedrag|36}}.
 
===== Vierde klasse =====
De vierde klasse is van eene zacht zandige hoedanigheid, hebbende eene groeiaarde van 30 à 35 duymen. Rogge, boekweit, haver en klaver zijn er de bijzonderste voortbrengselen van. Men begroot het bunder op {{bedrag|26}}.
 
===== Vijfde klasse =====
Deze klasse is van eenen zandigen aard en hoog gelegen. De groeiaarde die zich ter diepte van 25 à 30 duimen noch doet gevoelen rust op eenen zandigen ondergrond. Men bebouwt ze evenals de vorige klasse. Men begroot het bunder op {{bedrag|16}}
 
==== Tuinen ====
De tuinen dezer gemeente zijn niet alle aan de wooningen gelegen en de nabijheid der stad Antwerpen is oorzaak dat men er vele tuinen aantreft. Men heeft ze in vier klassen gerangschikt, te weten;
 
===== Eerste klasse =====
Tuinen op eenen grond der eerste klasse in de nabijheid van Antwerpen of aan borgers wooningen gelegen. Gewaardeerd op {{bedrag|110}}.
 
===== Tweede klasse =====
Deze zijn welbezorgde tuinen maar niet zoo wel gelegen als die der eerste klasse of door den aard van den grond van eene min goede hoedanigheid. Gewaardeerd op {{bedrag|70}}.
 
===== Derde klasse =====
Deze bestaat uit tuinen aan landbouwers wooningen op eenen grond van tamelijk goede hoedanigheid gelegen. Gewaardeerd op {{bedrag|70}}.
 
===== Vierde klasse =====
Deze zijn min welbezorgde tuinen, met grove vruchten beplant, en aan de arbeiders wooningen op eenen grond gelijk aan de voerde klasse der bouwlanden gelegen. Gewaardeerd op {{bedrag|55}}.
 
==== Boomgaarden ====
De boomgaarden dezer gemeinte bestaan uit gedeelten grond aan lanbouwers wooningen gelegen. Zij zijn met vruchtboomen beplant en derzelver grond is met graszoden bedekt. Zij zijn alle in eene klasse gerangshikt en gewaardeerd op {{bedrag|55}}.
 
==== Lustgronden en Wateren ====
Dezelve zijn tot enkel vermaak aan den landbouw onttrokken, en, engevolge de wet geschat op de waarde der beste bouwlanden; dus op {{bedrag|55}}.
 
==== Hooi en Weilanden ====
Het grootste gedeelte der hooilanden is aan beken gelegen. Men heeft ze om hunne onderscheidenheden in vijf klassen verdeeld.
 
===== Eerste klasse =====
Deze zijn hooilanden welgelegen tegen de vaert of omtrent de beken, waardoor dezelve bevochtigd worden. Zij brengen overvloedig veel gras van eene goede hoedanigheid voort. Geschat op {{bedrag|60}}
 
===== Tweede klasse =====
Zij is even als de eerste klasse rijk in opbrengst, doch deze is van eene mindere hoedanigheid. Geschat op {{bedrag|50}}.
 
===== Derde klasse =====
Laag gelegene weiden, welkers vrucht bij natte zomers uit eenen beschadigd en dikwijls met water planten vermengd. Geschat op {{bedrag|40}}.
 
===== Vierde klasse =====
Deze zijn of te drooge of te natte weiden enz. De eerste zijn te zandig en de tweede te moerassig. Geschat op {{bedrag|30}}.
 
===== Vijfde klasse =====
Deze zijn meest zandige gronden, hebbende slechts eene geringe opbrengst welk van zuuren aard is. Geschat op {{bedrag|20}}.

Versie van 24 aug 2020 16:25

Tabel van klassificatie der grondeygendommen

Beschrijving der gemeynte

Ligging

De gemeijnte Deurne-Borgerhout is gelegen op eene halve uur afstand ten oosten der stad Antwerpen, hoofdplaats van de provincie.

Aengrenzende gemeynten

Zij grenst ten noorden aan de gemeijnten Merxem en Schooten, ten Oosten aan Wijnegem, Wommelghem en Borsbeeek; zij paalt ten Zuijden aan die van Mortzel en Berchem, ten Westen aan het grondgebied der stad Antwerpen.

Rivieren en Beken

De beken van dezer gemeynte dienen meest tot bevochtiging der hooylanden en maken veel de grensscheyding met de naestbij gelegene gemeynten uyt. Zij wordt door geene rivieren besproeyd. Er bevind zich eene waterleyding bekend onder de naem van Herenthalsche Vaert, walke haeren oorspronk neemt aen het oostelijk gedeelte dezer gemeynte alwaar zuh door eene [...] ; by middel van een [...] gespeysd word. Zij doorsnyd Deurne-Borgerhout tot aen de grensscheyding met de stad Antwerpen. Deze waterleyding is onbevaarbaar en de gemeynte hebe myn dezelve geen ander voordeel dan dat er eenige hoeylanden door bevogtigd worden. Zij schijnt bijzonder geschikt te zijn om zoete wateren aen de stad Antwerpen te verschaffen, hetwelk tot binnen de stadsmueren door schoone [...] gelegd [...].

Groote wegen en Buertwegen

De groote weg van Antwerpen op Turnhout doorloopt deze gemeynte van het westen na het oosten. Men treft er buurtwegen wel onderhouden en in bruykbaren staat.

Ongelijkheyd van den grond

De oppervlakte van den grond is niet zeer ongelijk, de vlakten hebben hier en daar eene merkbare afdaling doch niet stijl.

Graed van vruchtbaerheyd van den grond

Den grond is van goede hoedanigheyd en word welbebouwd. Men bewerkt denzelven bij groote, middelmatige en kleijne massen. Moerassen of weijden worden er niet gevonden.

Voortbrengselen van den grond

Hare voortbrengselen bestaen in tarwe, rogge, gerst, haver, klaver, hoey, aardappelen, beestenvoeding en frocten. Koolzaed wordt er weynig geteeld en het schaerhout is er van goeden groey.

Paarden-fokkerij - vee

Er worden weynige peerden gekweekt. Dezelver getal is niet toereykend tot het gebruyk der inwooners. Het gedeelte der gras gewassen hetwelk door de paerden niet wordt verbruyckt, dient tot voedsel aan het hoornveen. Het overige word buyten de gemeynte verzonden.

Takken van nyverheyd der inwooners

Deze gemeynte, voordeelig gelegen zijnde, dient tot aengenaeme wandeling aen de stad Antwerpen, waerdoor een bijzonder bestaen aen de herbergier en andere nering doende lieden verschaft wordt. Men vind hier vele slagters welke gedeeltelijk hun vee in de nabijgelegene weyden vetten. Ook wordt er eenen aanzienlijken handel in hoornebeesten gedreven. Het schoon en aenmerkelijke tulfabriek, hetwelk door stoom bewogen word, eene zoutziederij, eene katoendrukkerij en eene lijnwaedbleekerij verschaffen werk aen vele ambagtslieden. Den landbouw word hier niet verwaarloosd, en het vertier in melk, boter en groenten brengt vele voordeelen aen dezelven toe.

Bebouwde eygendommen

Deze gemeynte is zamengesteld uyt haere hoofdplaetse of [...] gelegen op den grooten weg en nagenoeg in het midden van haer grondgebied, en uyt een gedeelte der voorsteden van Antwerpen genaemd Borgerhout. De hoofdplaetse heeft ongeveer   huyzen welgebouwd.

Borgerhout is gebouwd in den smaek als stad en maekt het voornaamste gedeelte der gemeynte en zelfs van de voorsteden der stad Antweroen uyt. Men vind hier schoone en aengenaeme lustwooningen en kasteelen, benevens een ruyme en uitgestrekt tulfabriek.

Bevolking

De geheele bevolking der gemeynte bedraegt   inwooners.

Grondgebruik

Bouwlanden

De bouwlanden zijn in vijf klassen verdeeld naer de onderstaende verscheydenheden.

Eerste klasse

De eerste klasse is eene zach mulle aerde, zwartbruijn van kleur, van eene ligte bewerking. De diepte der laag groeyaerde is van 35 à 45 duymen; men bouwt er voornamenlijk gerst, tarwe, rogge, klaver en ook veele groenten; men laet het land niet braeken. De hooge waerde welke men aen dezelve geeft spruyt voor uit de nabijligging van de stad. Men begroot het bunder op ƒ 55

Tweede klasse

Deze zijn meest zacht mulle gronden; eenigen van vasten aerd, zeer welgelegen. MEn bebouwt ze als die der eerste klasse. Men begrooot het bunder op ƒ 46.

Derde klasse

Deze klasse bestaet uit zachte en vaste gronden, tamelijk goed, doch een weinig van de stad verwijderd. Men bebouwt ze even als de voorgaande behalve dat men er minder groenten kweekt. Men begroot het bunder op ƒ 36.

Vierde klasse

De vierde klasse is van eene zacht zandige hoedanigheid, hebbende eene groeiaarde van 30 à 35 duymen. Rogge, boekweit, haver en klaver zijn er de bijzonderste voortbrengselen van. Men begroot het bunder op ƒ 26.

Vijfde klasse

Deze klasse is van eenen zandigen aard en hoog gelegen. De groeiaarde die zich ter diepte van 25 à 30 duimen noch doet gevoelen rust op eenen zandigen ondergrond. Men bebouwt ze evenals de vorige klasse. Men begroot het bunder op ƒ 16

Tuinen

De tuinen dezer gemeente zijn niet alle aan de wooningen gelegen en de nabijheid der stad Antwerpen is oorzaak dat men er vele tuinen aantreft. Men heeft ze in vier klassen gerangschikt, te weten;

Eerste klasse

Tuinen op eenen grond der eerste klasse in de nabijheid van Antwerpen of aan borgers wooningen gelegen. Gewaardeerd op ƒ 110.

Tweede klasse

Deze zijn welbezorgde tuinen maar niet zoo wel gelegen als die der eerste klasse of door den aard van den grond van eene min goede hoedanigheid. Gewaardeerd op ƒ 70.

Derde klasse

Deze bestaat uit tuinen aan landbouwers wooningen op eenen grond van tamelijk goede hoedanigheid gelegen. Gewaardeerd op ƒ 70.

Vierde klasse

Deze zijn min welbezorgde tuinen, met grove vruchten beplant, en aan de arbeiders wooningen op eenen grond gelijk aan de voerde klasse der bouwlanden gelegen. Gewaardeerd op ƒ 55.

Boomgaarden

De boomgaarden dezer gemeinte bestaan uit gedeelten grond aan lanbouwers wooningen gelegen. Zij zijn met vruchtboomen beplant en derzelver grond is met graszoden bedekt. Zij zijn alle in eene klasse gerangshikt en gewaardeerd op ƒ 55.

Lustgronden en Wateren

Dezelve zijn tot enkel vermaak aan den landbouw onttrokken, en, engevolge de wet geschat op de waarde der beste bouwlanden; dus op ƒ 55.

Hooi en Weilanden

Het grootste gedeelte der hooilanden is aan beken gelegen. Men heeft ze om hunne onderscheidenheden in vijf klassen verdeeld.

Eerste klasse

Deze zijn hooilanden welgelegen tegen de vaert of omtrent de beken, waardoor dezelve bevochtigd worden. Zij brengen overvloedig veel gras van eene goede hoedanigheid voort. Geschat op ƒ 60

Tweede klasse

Zij is even als de eerste klasse rijk in opbrengst, doch deze is van eene mindere hoedanigheid. Geschat op ƒ 50.

Derde klasse

Laag gelegene weiden, welkers vrucht bij natte zomers uit eenen beschadigd en dikwijls met water planten vermengd. Geschat op ƒ 40.

Vierde klasse

Deze zijn of te drooge of te natte weiden enz. De eerste zijn te zandig en de tweede te moerassig. Geschat op ƒ 30.

Vijfde klasse

Deze zijn meest zandige gronden, hebbende slechts eene geringe opbrengst welk van zuuren aard is. Geschat op ƒ 20.