Invoer nieuw perceel

Uit HisGIS
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is een onderdeel van het invoer-proces met de OAT-invoermodule.

 !  Voordat u begint moeten eerst de tariefgroepen ingevoerd zijn. Indien dat niet voor u gedaan is, zie dan eerst Bewerken/beheren tarieven.

Knoppenbalk

knop toelichting
+ Een nieuwe perceelregel toevoegen aan de sheet
Een nieuw artikel toevoegen [Zie uitleg: Invoer nieuw perceel vanuit percelensheet en Bewerken/beheren artikelen]
🗑 Verwijdert de geselecteerde perceelregel
(Nog) niet relevant
syncopp Bepaalt of de oppervlakte bij tariefgroep gesynchroniseerd wordt met de ingevoerde oppervlakte in sheet. Staat standaard aan, maar kan uitgezet worden. [Zie uitleg hieronder]
Tarieven perceel Koppelt een tariefgroep aan het perceel. [Zie uitleg: Invoer nieuw perceel en Bewerken/beheren tarieven]
ververs Soms is een aanpassing/wijziging op een perceel niet direct zichtbaar. Via deze knop kunt u de gegevens van het geselecteerde perceel ‘verversen’.

Perceel toevoegen

Klik op de plus-knop linksboven in de knoppenbalk. Bij het eerste perceel vult u het perceelnummer in. Daarna wordt het perceelnummer automatisch oplopend ingevuld. Indien relevant voert u ook de toevoeging in nrtvg in.

Artikel (eigenaar of rechtspersoon) invoeren

Klik in het veld art in vul het artikelnummer/kolom 9 in. Indien het artikel al aanwezig is, wordt deze getoond incl. een omschrijving van de rechtspersoon. Via ↵ Enter (indien grijs geaccentueerd) of de muis selecteert u het artikel.

 !  Indien artikel nog niet aanwezig is zie dan uitleg: Invoer nieuw artikel vanuit Percelensheet en Bewerken/beheren artikelen.

Gebruik invoeren

Klik in veld gebruik en type letterlijk het gebruik in. Druk op ↵ Enter. Indien de omschrijving al eerder ingevoerd is dan kunt u deze met de muis selecteren.

 !  De keuze-opties worden per sheet al naar gelang de invoer opgebouwd.

Oppervlakte invoeren

Klik in veld opp en vul de oppervlakte van het perceel in. Dit is de waarde in de b,r,e (Bunders, Roeden en Ellen) kolommen van kolom 12, zonder de voorloop-nullen. Dit veld valt te lezen als m2. Druk vervolgens op ↵ Enter (of switch van veld/cel).

Aftrek, bel. inkomen ongebouwd en/of bel.inkomen gebouwd invoeren

Indien het grondgebruik ook een bebouwde component bevat, huis en erf, dan zal er ook een waarde in veld bel. Inkomen geb. ingevoerd moeten worden.

Tarief groep/klasse koppelen

Dit gaat via de Tarieven perceel knop in de knoppenbalk: Zolang er geen tarief gekoppeld is zullen de velden bel. Inkomen / bel. Inkomen geb. oranje gekleurd zijn. De (0) in de knop geeft ook aan dat er geen tarief gekoppeld is, aangevuld met de mededeling: geen tarieven ingevuld bij perceel [nr].

alleen een ongebouwde component

334 / bouwland

Klik op Tarieven perceel. Het TARIEVEN scherm wordt geopend. Op basis van gebruik, aftrek en bel.inkomen wordt een tariefsoort en klasse bepaald.

 !  indien er op basis van gebruik geen match gevonden wordt, zal het programma op basis van de velden aftrek en bel.inkomen een tariefsoort en klasse voorstellen.

zowel een ongebouwde als een gebouwde component

472 / huis en erf

Klik op Tarieven perceel. Het TARIEVEN scherm wordt geopend. In eerste instantie wordt wederom op basis van de velden gebruik, aftrek en bel.inkomen geprobeerd een tariefgroep-/klasse te bepalen. Aangezien er op basis van gebruik ‘huis en erf’ geen match gevonden wordt, komt het programma met bovenstaand tarief wat gebaseerd is op aftrek en bel. Inkomen. Bij een zowel ongebouwde als gebouwde component wordt in eerste instantie belasting geheven op basis van de oppervlakte van het perceel. Klik op het (rode) vinkje ter bevestiging/opslaan, maar sluit het scherm niet! Aan de bebouwde component moet ook een tarief worden gekoppeld. Klik nu op het plusje om een tarief toe te voegen.

Op basis van de waarde in bel. Inkomen geb. is een tweede tariefgroep toegevoegd. Klik op het (rode) vinkje ter bevestiging/opslaan en sluit het scherm met het kruisje.

 !  Mocht het programma met een suggestie komen die niet naar verwachting is of met een foutmelding komt, check dan eerst of u de velden correct hebt ingevuld. Vervolgens kunt u indien gewenst zelf een tariefgroep selecteren door op de dropdown-knop te klikken.

U kunt door de lijst bladeren maar ook een omschrijving of waarde in het zoekveld invullen, bijv. de waarde bel. Inkomen (ongebouwd).

U zult zien dat er meerdere opties zijn. Soms moet u vanwege een afrondingsfactor een meest passende tariefgroep selecteren. Hiermee kan de foutmelding in beeld blijven en de velden bel. Inkomen rood gekleurd. Dit kunt u zo laten staan, maar u moet dan wel het vakje in ?? aanvinken ten teken dat er met dit perceel iets aan de hand is.

Ter aanvulling: De tariefgroep Oppervlakte der gebouwen wordt per definitie toegepast indien het gebruik een gebouw is als huis, schuur of molen, maar ook bij erf en soms waterpartijen indien daar geen speciale tariefgroep voor is. Naast de tariefgroep Oppervlakte der gebouwen is er vaak ook een tariefgroep Gronden van vermaak die percelen hetzelfde belast. Te gebruiken indien het duidelijk is dat het perceel gebruikt wordt voor vermaak dan wel recreatieve doeleinden. Omschrijvingen die voorkomen zijn: lustoord, koepel, (vis)vijver, park.

2 verschillende tarieven gebruik ongebouwd

Het komt voor dat in de kolom (voorlopige) klassering twee tariefklassen vermeld staan, vb. 2 / 3 of 2-3. Ga dan als volgt te werk.

  1. Voer conform het werkproces alle waarden in zoals vermeld in de scan. Koppel een tarief door op Tarieven perceel te klikken.
  2. Kijk vervolgens in de scan in de kolommen behorende bij de klassen 2 en 3 [in dit geval 16 en 17] hoe de oppervlakte verdeeld is over de beide tariefklassen. Bijv. in kolom 16: 10000 en in kolom 17: 2860. Samen dus 12860, zoals ingevoerd in de sheet en overgenomen in opp in het TARIEVEN scherm.
  3. Klik op de drop-down knop Selecteer tariefgroep Weilanden; 2e en verander de waarde in opp: 10000.
  4. Klik op (rode) vinkje ter bevestiging. Klik nu op plusje om een tarief toe te voegen.
  5. Klik op drop-down knop van toegevoegde tariefgroep en ga op zoek naar Weilanden; 3e
  6. Selecteer deze en verander de waarde in opp in 2860.
  7. Klik op (rode) vinkje ter bevestiging/opslaan. Alle meldingen m.b.t berekend inkomen en verschillen in oppervlak verdwijnen. Sluit het scherm via het kruisje.

De tariefgroepen onbelast ongebouwd/gebouwd

Het komt voor dat percelen onbelast/onbezwaard zijn. Er wordt dan geen belastbaar inkomen in rekening gebracht. In zo’n geval kun je bij ongebouwde percelen, ongeacht het soort gebruik, de tariefgroep ‘Onbelast –ongebouwd-‘ selecteren.

Bij gebouwde percelen, huis en erf, kan het voorkomen dat het ongebouwde deel [de oppervlakte, zie voorbeeld pag. 6] wel belast wordt, maar het gebouwde gedeelte (huis) niet. In de betreffende kolom staat dan onb o.i.d. Dit moet dan worden vastgelegd met de tariefgroep ‘Onbelast –gebouwd-‘, incl. de waarde 0 in bel.inkomen geb..