Tariefinformatie Aalst

Uit HisGIS
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Beschrijving der gemeente

Ligging

De Gemeente Aalst is gelegen een uur ten oosten van de stad Eindhoven hoofdplaats van het arrondissement.

Aangrenzende Gemeenten

Zij grenst ten noorden aan de gemeente Gestel en Blarthum, ten Zuiden aan de Gemeenten Valkenswaard; en Heeze; Kanton Helmond; ten oosten paald zij aan het grondgebied der gemeenten Waalre, en ten westen aan dat der Gemeenten Stratum; en Zes gehuchten (kanton Helmond).

Rivieren en Beeken

De rivieren De Dommel en Tongreep lopen door deze gemeente, waardoor de nevens liggende landen bij hoog water gedeeltelijk worden bevochtigd.

Grote Wegen en buurtwegen

De gemeente wordt doorsneden door den groten straatweg van 's Hertogenbosch op Luik, die van het Zuiden naar het Noorden dezelve doorloopt. Men vind er ook vijf buurtwegen, die zeer goed onderhouden worden, en gedurende den Winter in goeden bruikbaren staat zijn.

Ongelijkheid van den Grond

De oppervlakte van den grond is in de akkervelden vrij gelijk; de heide die deze gemeente gedeeltelijk omgringd, is echter van eene ongelijke ligging.

Graad van vruchtbaarheid van den grond

De grond is van eenen middelmatig vruchtbaren aard, en grotendeels voor de roggen teeld geschikt. Deze gronden worden goed en met zorg bebouwd, door de ingezetenen der gemeente, men bewerkt de zelve bij middelbare en kleine massen.

Er bestaan in deze gemeente in evenredeigheid van haar uitgestrektheid eene grote hoeveelheid Weilanden, welke gedeeltelijk van eenen weg goeden aard zijn.

Men vind er eenige gedeeltens Heidegrond, die door goede bewerking zoude kunnen verbeterd worden, en andere Gedeelten die door hunnen verweidering en lage ligging als mede door hunnen slechten aard, voor geene ontginning vatbaar zijn.

Voortbrengselen van den grond

De voortbrengselen van den Grond bestaan uit rogge, boekweit, spurry[1], aardappelen, Haver en Klaver.

Het gedeelte der gras gewassen is toereikende voor deze Gemeente.

Men vind hier Tien Kudden Schapen, waarvan de grootste bestaat uit ruim 50 stuks, zijnde de overige slechts met 25 a 35 stuks zamengesteld.

Takken van nijverheid der Inwoners

De voornaamste tak van Nijverheid is genoegzaam uitsluitend de landbouw.

Gebouwde Eigendommen

De Gemeente bevat omtrend 108 woningen waarvan het grootste gedeelte uit Kleine doch wel ingerichte huizen bestaat en grootendeels door de Eigenaaren zelve bewoond worden.

De gehuchten zijn van weinig betekenis en slechts zamengesteld uit eenige kleine landhuizen en woningen voor werklieden en geringe Volksklasse.

De woningen van de twee Eerste klassen bestaan uit hechte sterke en wel betimmerde huizen, nabij de Kerk gelegen. De Volgende zijn minder goed gebouwd en minder gerijfelijk ingerigt.

Bevolking

De gehele bevolking dezen gemeente bedraagd omtrent 570 lieden.

[Grondgebruik]

Bouwlanden

De Bouwlanden dezer gemeente zijn verdeeld in 4 klassen, naar de onderstaande verscheidenheden.

 1. De eerste klasse bestaat uit eenen matig hoog gelegen, goeden buinen zandgrond, ter diepte van 4 Palmen in de nabijheid van de kom der gemeente gelegen, in zoowel voor Rogge enz als alle soorten van zomervruchten geschikt. Men heeft aan dezelven eene waarde tekend per ned. Bunder van ƒ 20
 2. De tweede klasse klasse van Bouwland bestaat uit eenen minder hoog gelegen doch bruinen Zandgrond, muts eene goede bemesting tot het teelen van rogge en andere granen zeer wel geschikt. Deze zijn begroot op eene zuivere huurwaarde per Nederl. bunder van ƒ 15
 3. De 3e klasse van bouwland bestaat uit eenen meer hoog gelegen, gewonen akkergrond, mits eene sterke bemesting tot de teeld van rogge, boekweit en Spurry geschikt. Dezelve is begroot op ƒ 9
 4. De 4 kl bestaat uit eenen zeer hoog gelegen en schralen akkergrond van het gebouwd gedeelte der gemeente verweiderd, waarop bij eene buitengewone bemesting eenige rogge, spurry enz geteeld wordt. aan deze heeft men eene waarde toegekend van ƒ 6
 5. De 5e klasse bevat eenige verre van de kom der Gemeente gelegen stukken grond van de heide aangemaakt en genoegzaam uit vliegzand bestaande. Deze landen die meestal om de 2 Jaren slecjts bezaaid worden, en aan den eigenaar bijna geen voordeel aanbrengen, zijn niet hoger kunnen geschat worden dan op de geringe waarden van ƒ 3

Tuinen

De Tuinen zijn in twee klassen verdeeld

 1. De 1eklasse bestaat uit Tuinen op grond van de 1e en 2e klasse Bouw en Weiland gelegen, waarin met veel zorg hoofdzakelijk groenten geteeld worden, die door de huishouding van den burgerstand worden verbruikt. Men heeft de zelve begroot op eene zuivere huurwaarde van ƒ 25
 2. De 2 klasse is gelegen op gronden der overigen klassen bouwland waarin niet dan groene weinig zorg vereischende groenten tot verbruik der huishouding van landman en daglooner geteeld worden. Dezelve zijn begroot op ƒ 20

Boomgaarden

Deze zijn onder twee klassen gerangschikt;

 1. De 1 klasse bestaat uit Boomgaarden beplant met eenige goed groeiende Appel, Peeren en Kersseboomen die tamelijke vruchten voortbrengen. Dezelve zijn begroot op ƒ 25
 2. De 2 klasse is op minder terreinen dan die der vorige gelegen zijnde, die Boomgaarden beplant met slecht groeiende Appel en Peerenboomen, weinig vruchten voorbrengende. Men heeft die geschat op ƒ 20

Water tot Vermaak

Het Water tot Vermaak daargesteld zijnde is begroot geworden al bouwland van de 1e klasse ingevolge de wet op ƒ 20

Weilanden

De weilanden dezer gemeenten heeft men onder 5 klassen gerangschikt.

 1. De 1e klasse bestaat uit eenen matig laag gelegen zeer goeden weigrond in de nabijheid van de Kom der gemeente, met eenen goeden ondergrond en bij eene behoorlijke bemesting een goed en voedzaam gras opbrengende. Men heeft dezelve per bunder begroot op ƒ 20
 2. De 2e klasse bestaat uit meer laag doch in de nabijheid van de kom der gemeente gelegen weiden, welke eene mindere hoeveelheid doch goed gras opleveren en eenen goeden ondergrond hebben. Zij zijn geschat op ƒ 15
 3. De 3e klasse bestaat uit meer afgelegen en hogere weiden dan de 2e welke eene sterkere bemesting dan die vereischen, en eene mindere hoeveelheid gras opleveren. Deze zijn begroot op ƒ 9
 4. De 4e klasse is zamengesteld uit lage en schrale verre van de gemeente gelegene weiden,die bij eene buitengewone bemesting slechts weinig gras opleveren. Dezelve zijn geschat op ƒ 6
 5. De 5e klasse bestaat uit stukken grond van de heide aangemaakt, verre van de kom deze gemeente gelegen, die aan den Eigenaar bijna geen voordeel aanbrengen, men heeft dezelve niet hoger mogen begroten dan ƒ 3

Hooilanden

De zijn uit hoofde van dezelver kleine hoeveelheid in 2 klassen verdeeld.

 1. De 1e klasse bestaat uit lage hooilanden aan de rivier de Dommel gelegen, waarvan dezelve 's jaarlijks overstroomd worden, en haver bemesting ontvangen. Zij hebben een moerachtigen ondergrond en leveren een tamelijk goed hooigras op. Zij zijn begroot per bunder op eene somme van ƒ 16
 2. De 2e klasse is zamengesteld uit zeer laag gelegen hooilanden welke bij droge jaren eene genoegzame hoeveelheid doch zuur grof en slecht gras opleveren, en bij natte jaren dikwijls gedurende het gehele saisoen overstroomd zijn. Derzelver zuivere waarde is gebracht op ƒ 6

Heiden

De heiden zijn in drie klassen verdeeld.

 1. De 1e klasse bestaat uit eenige lage percelen heidegrond welke bij droge zomers eenig lus gras opleverd en die door hare ligging tot culture kan gebragd worden. Deze is begroot op ƒ 1
 2. De 2e klasse is zamengesteld uit kleine percelen heidegrond, die eenigen vlag turf opleverd, doch welke door hare hoge ligging zeer moeilijk voor ontginning vatbaar zijn. Zij zijn begroot op ƒ 0,50
 3. Hieronder zijn gerangschikt de niets opbrengende uitgestrekte en bergachtige gemeente heiden welke voor geene ontginning vatbaar zijn. Zij zijn geschat op ƒ 0,25

Hakhout

De Hakhout is in deze gemeente verdeeld in drie klassen

 1. De 1e klasse bestaat uit welgroeiend eiken elzen en berkenhout op matig goeden grond aangelegd, hetwelk om de zes jaren gekapt wordt. Hetzelve is per bunder begroot op ƒ 13
 2. De 2e klasse van Hakhout bestaat uit minder weelderig groeiend Eiken en Berkenhout op hogen grond aangelegd, en om de 8 jaren gekapt wordende. Men heeft hetzelve geschat op ƒ 7
 3. De 3e klasse bestaat uit slechte, niets beduidende op hogere heidegrond aangelegde eikenstruikjes die dikwijls slechts om de 10 a 12 jaren gehakt worden. Deze zijn niet hoger kunnen worden begroot worden dan p ƒ 2

Opgaand Geboomte

Hetzelve is verdeeld in 2 klassen

 1. Tot de 1e klasse zijn gerangschikt eenige Eiken en Berken boomen, staande het grootste gedeelte op kleine perceeltjes. Hetzelve is begroot op ƒ 8
 2. Tot de 2e klasse behoren eenige geringe en schaars wassende Berkenboomtjes grotendeels uit voorpotingen bestaande begroot op ƒ 

Dennebosschen

Deze zijn in drie klassen gerangschikt

 1. De 1 klasse is zamengesteld uit wel groeiende dennenboomen; op zeer geschikten grond aangelegd, derzelver zuivere waarde is gebragt op ƒ 12
 2. De 2e klasse bestaat uit veel minder weelderig groeiende en meer schaars staande Denneboomen, op Heide grond aangelegd begroot op ƒ 6
 3. De 3e klasse bestaat veelal uit jong en weinig belonend, slecht masthout op heidegrond aangelegd, derzelver waarde kan niet hoger gebragd worden dan ƒ 2

uitwegen geschat als omliggend land

De uitwegen zijn geschat geworden ingevolge de Instructie volgens de instructie gelijk het land waarmede zij omgeven zijn, en daarvan gemaakt de volgende klassen.

 1. De eerste is geschat op ƒ 20
 2. De 2 is geschat op ƒ 9

Water geschat als omliggend lang

Hieronder zijn gerangschikt de Wateren waarin geen Visch wordt gevangen en welke niet tot Vermaak schijnen aangelegd te zijn. Men heeft deze wateren begroot als het omliggend Land waarvan zij zijn afgenomen en daarvan gemaakt op de volgende klassen als

 1. ƒ 9
 2. ƒ 6
 3. ƒ 2
 4. ƒ 0,50
 5. ƒ 25

Oppervlakte der gebouwde Eigendommen

De oppervlakte der gebouwen is geschat als de Bouwlanden der 1e klasse ingevolge de wet op ƒ 20

Huizen

De huizen dezer Gemeente worden verdeeld in 7 klassen, naar gelang der verscheidenheden welke men tusschen dezelve vindt. Zij worden over het algemeen door de Eigenaars zelve bewoond, en eenige op mondelinge Voorwaarden verhuurd welker gebrek aan geloofwaardigheid belet, om dezelve bij de schatting tot leidraad te bezigen. Men heeft dezelve gerangschikt volgens hunne uitgebreidheid en het meerder of minder geryfelijke van hunnen aard.

 • De Eerste Klasse is zamengesteld uit Wel doortimmerde huizen in goeden staat van onderhoud en op eenen voordeeligen stand geplaatst.
 • De 2e en 3e klasse bestaan uit huizen welke in de plaats zelve doch minder voordeelig als de eerste gelegen zijn, en bovendien in ruimte, hechtheid en bouworde verschillen van de vorige klasse.
 • De 4e en 5e klasse zijn zamengesteld uit Bouwmans Woningen, veelal in de Gemeente verspreid gelegen enkel met een vertrek en klein kamertje voor huisvesting van den landman en zijne famille, grootendeels in slechten staat van onderhoud.
 • De zesde klasse bestaan uit zeer kleine en selchte afgelegen woningen door daglooners en arbeiders bewoond.
 • De zevende klasse bevat er in de gemeente verspreid liggende kleine leeme hutten welke den behoeftigen tot schuilplaats verstrekken.

LaB

Staat betrekkelijk de verdeeling der bebouwingen in grote, middelbare en kleine verhouding en bevattende tevens inlichtingen omtrent de soort, het getal, de inhoud en de prijs der pachtcontracten in de staten N° 8 gebruikt.

 1. Spurrie, gewas op arme zandgrond voor veevoer