Uittreksel van de verordeningen

Uit HisGIS
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Titel

Uittreksel van de Verordeningen
ter Instandhouding van het Kadaster
van het Koningrijk der Nederlanden.

Ten gebruike van de plaatselijke-, dijks- en polderbesturen, Notarissen, Zaakwaarnemers, Eigenaren en verdere ingezetenen

goedgekeurd, en uitgegeven krachten magtiging van den staatsraad, administrateur van het kadaster

In 's Gravenhage en te Amsterdam

bij de gebroeders van Cleef. 1833

Uittreksel van de verordeningen

1e Hoofdstuk

Omschrijving der kadastrale stukken (art. 1—5)

a. Oorspronkelijke (art. 1)

De bij gelegenheid der algemeene kadastrering van het rijk, opgemaakte oorspronkelijke kadastrale stukken van elke. gemeente‚ welke dan waren staat der grond-eigendommen en verdere vaste voorwerpen, op het tijdstip der voltooijing van dat werk , geacht worden aan te wijzen, zijn de navolgende, te weten:

 1. Het Plan , hetwelk , zoo met betrekking tot de soort , als ten aanzien der eigendoms-regten , den grond in deszelfs kleinste onderdeelen voorstelt, en waarop al de percelen van eene gemeente , of (eene sectie derzelve, op een of meer bladen opgenomen, dezelfde reeks van nommers hebben bekomen;
 2. De Aanwijzende Tafel, bevattende, naar de volgorde der nommers van het plan van elke sectie , de omstandige beschrijving van elk perceel, namelijk, deszelfs ligging , de namen , zoo der eigenaren , als der personen , die daarvan de zakelijke regten van vruchtgebruik , erfpacht , of opstal genieten , de doorgaande soort van bebouwing , en den inhoud van den platten grond , de aanduiding der gebouwen, de klassering, en eindelijk de zuivere belastbare opbrengst , aan de grondbelasting onderhevig, na aftrek van de insgelijks daarop ingeschrevene dijks- en polderlasten;
 3. De Perceelsgewijze Legger (eerste deel), bevattende de ontleding der aanwijzende tafel dat is : de Lijst der Eigenaren, met de opgave en omstandige beschrijving , perceel voor perceel , der ongebouwde en gebouwde eigendommen van ieder derzelve ; zijnde gezegde opgave , voor iederen eigenaar van den blooten eigendom , in zoo veel onderscheidene artikels verdeeld, als noodig is om de. zakelijke. regten te onderscheiden, welke onderscheidene andere personen op afzonderlijke gedeelten zijner eigendommen bezitten.

Aan het hoofd van dit stuk is eene dubbele Alphabetische lijst geplaatst, waarop aan de eene zijde , alle personen wier namen daarin voorkomen, Worden vermeld, en aan de andere zijde , al degenen, opvolgelijk in het tweede deel (zie art. 2, § 3) opgenomen , zullen worden ingeschreven.

b. Suppletoire (art. 2)

De na de algemeene kadastrering voorvallende veranderingen maken het onderwerp uit der Suppletoire Kadastrale Stukken, welke bestaan in de na te noemene:

 1. De Suppletoire Plannen of Bijbladen , aan wijzende al de nieuwe percelen, door splitsing of vereeniging der eigendommen , of anderzins ontstaan;
 2. De Suppletoire Aanwijzende Tafel 5 bevattende de omschrijving dezer nieuwe percelen , en daarenboven de vermelding van alle veranderingen, de regten van eigendom betreffende;
 3. Den Perceelsgewijzen Legger (tweede deel), zijnde de voortzetting van het eerste deel ,- en bevattende de personen , Wier eigendoms-regten eerst na de algemeene kadastrering zijn verkregen of erkend.

Dezelve wordt voorafgegaan van eene Alphabetische Lijst, van al de personen ‚ wier namen daarin voorkomen.

art 3

Tot de eigenlijke kadastrale stukken behoort ook de Verzamelings-legger , bevattende, volgens de jaarlijksche uitkomsten van elk artikel van de beide deelen des perceelsgewijzen leggers, de alphabetische en doorloopende Lijst der grondbelasting schuldigen, benevens de Slotsommen van derzelver belastbaar inkomen. Dezelve strekt tot opmaking van het Kohier van gezegdebelasting, en is voor ten minste zes achtereenvolgende jaren ingerigt.

Getal en bestemming van derzelver onderscheidene exemplaren (art. 4.)

Ten einde hetvoorname doel van het kadaster, beschouwd als grondslag van de jaarlijksche verdeeling der grondhelasting, in derzelver verschillende graden , en als tot grondslag kunnende strekken van het, bij het burgerlijk Wetboek der Nederlanden , daar te stel len hypothecaire stelsel, volkomen te bereiken, en ten einde, aan de eene zijde, aan het bestuur, met de instandhouding van hetzelve belast, de middelen te verschaffen, om deszelfs uitkomsten’ met volmaakte naauwkeurigheíd bij te houden, en aan de andere zijde, aan de openbare ambtenaren, ’s rijks beambten, en de ingezetenen in het algemeen , al het noodige gemak te bezorgen, om van de gezegde uitkomsten gebruik te maken, worden van de stukken, in de drie exemplaren voorgaande artikelen omschreven, de navolgende exemplaren opgemaakt, te weten;

 1. Van de Oorspronkelijke Plannen , vier exemplaren ;
  • Het eerste voor een algemeen depot der kadastrale archieven , in de hoofdplaats van elke provincie, op te rigten ;
  • Het tweede en derde voor het kantoor van bewaring van het kadaster, tot welks kring de gemeente behoort;
  • Het vierde voor het archief der gemeente.
 2. Van de Suppletoire Plannen of Bijbladen, drie exemplaren:
  • Het eerste voor het algemeen depot;
  • Het tweede en derde voor het kantoor van bewaring.
 3. Van de Ûorspronkelijke en Suppletoire Aanwijzende Tafels, drie exemplaren:
  • Het eerste voor het algemeen depot;
  • Het tweede voor‚ het kantoor van bewaring;
  • Het derde voor de gemeente.
 4. Van den Perceelsgewijzen Kadastralen Legger (eerste deel), alsmede van deszelfs voortzetting of tweede deel, drie exemplaren:
  • Het eerste voor het algemeen depot;
  • Het tweede voor het kantoor van bewaring;
  • Het derde voor de gemeente.
 5. Van den Verzamelings-legger, twee exemplaren:
  • Het eerste voor het algemeen depot;
  • Het tweede voor het kantoor van bewaring.

c. Inrigting der Plans en Bijbladen (art. 5)

De sectien waarin sommige gemeenten verdeeld zijn , worden door de verschillende benamingen en letters, en de bladen waaruit het plan eener sectie bestaat , door middel eener reeks van nommers , — onderscheiden.

De plannen en bijbladen worden op papier van het formaat groot olifants, de overige stukken op dat, groot mediaan geheeten , vervaardigd. Elk bijblad wordt op dezelfde schaal opgemaakt, op dezelfde wijze georiënteerd,en van dezelfde punten van driehoeksmeting voorzien , als het oorspronkelijke plan en daarenboven verdeeld in ruiten, volmaakt overeenstemmende met ‘die van laatstgemeld plan , welk een en ander strekt, om de tegenwoordige en wezenlijke gedaante van het stuk gronds, waarmede men zich bezig houdt, zoodanig als het op de plaats zelve be vonden is, juist op dezelfde plaats, welke ditzelfde stuk, in zijne vorige gedaante, op het oorspronkelijke plan beslaat, op gezegd bijblad te kunnen af schetsen.

Beschrijving der ruiten letters en cijfers op de zelve (art. 6)

De ruiten in het voorgaande artikel vermeld, worden op de voor elk plan aangenomene middags- en regtstandige hoofdlijnen , zoo op de oorspronkelijke, als op de daarbij behoorende suppletoire bladen in blaauwen inkt getrokken , ter grootte van eene palm zijkant, welke ook de schaal van het plan moge zijn.

Op de lijnen dezer ruiten, en tegen de kanten van het blad, worden de afstanden van ieder dezer lijnen tot de middags- en de regtstandige lijn, in rooden inkt aangeteekend.

De regthoekige vierkanten, welke gezegde aaneen geschakelde ruiten in twee rigtingen maken, worden in de lijnregte rigting, van eene alphabetische reeks letters. op den linker zijkant van het blad, en van eene nommering in arabische cijfers , aan den bovenkant van het blad voorzien. Dit dubbel merkteeken verschaft het middel, om de ligging van welk perceel ook, op het een of ander blad van het plan, met naauwkeurigheid aan te wijzen, door vermelding namelijk van de letter en het cijfer dcrbeide regthoekige vierkanten, de loodlijnige en de waterpasse, waarvan de ruit, die het perceel bevat, een deel uitmaakt.

Wanneer op eenig plande middags- en regtstandige lijnen niet evenwijdig met de kanten van het papier, en de ruiten dan schuins over hetzelve mogten loopen , worden de cijfers en letters niet aan beide randen van het blad, noch met zwarten inkt, maar langs de ruiten, welke van den eenen naar den anderen hoek (of zoo veel mogelijk nabij) loopen, en met rooden inkt, kruiselings ingeschreven.

Wanneer een perceel niet geheel in eene en dezelfde ruit begrepen is, of wanneer het zelfs meer dan ééne ruit beslaat, dan wordt het geacht te behooren tot de ruit, waarin deszelfs nommer geschreven is.

Middelen ter uitwendige bewaring der Plans en Bijbladen. — Inbinding der Aanwijzende Tafels, Perceelsgewijze en Verzamelings Leggers. (art. 7 en 9)

De plannen worden langs al derzelver kanten, omgeven met eene strook fijn perkaal , van twee nederlandsche duimen breedte, tegen de voor- en keerzijde geplakt. Zij worden bewaard in stevige kartonnen portefeuilles . met lederen ruggen , en hoeken van stevig parkement (zullende diegenen , welker hoeken van blik gemaakt zijn, ingeval van herstelling of vernieuwing, van parkementen moeten worden voorzien), en van zoodanige grootte, dat de plannen er in liggen kunnen, zonder te vouwen of uit te steken.

De aanwijzende tafels en leggers worden, ieder stuk afzonderlijk, in kartonnen band genaaid, wanneer het getal vellen beneden de vijftig is. In het tegenovergestelde geval, worden dezelve stevig ingebonden in karton van goede hoedanigheid, en met perkamenten rug, hoeken, en randen van onderen en aan de zijden, voorzien.

Omtrent de verdere middelen van bewaring, worden door de heeren Gouverneurs, voor zoo veel de kadastrale stukken tot het ‘archief der gemeente behoorende betreft, nadere voorschriften, in verband met het vorenstaande, gegeven.

Gereedmaking der Bijbladen , mitsgaders van de drukwerken voor de Suppletoire Aanwijzende Tafels en Perceelsgewijze Leggers(tweede deel). (art. 8 en 10)

De eerste bijbladen worden vooraf, overeenkomstig de bepalingen van art. 6, voor al de bladen van de drie eerste exemplaren der oorspronkelijke plans, en de drukwerken, voor de suppletoire aanwijzende tafels en het tweede deel der perceelsgewijze leggers bestemd, in een gelijk getal bladen als dat van de oorspronkelijke stukken , tot voortzetting waarvan dezelve respectievelijk moeten strekken, in gereedheid gebragt.

Tijdstip van de vaststelling en onveranderlijkheid der drie eerste exemplaren van de Oorspronkelijke Plannen en der Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (art. 11)

Te rekenen van den eersten Januarij 1855, worden de drie eerste exemplaren der oorspronkelijke plannen, mitsgaders alle exemplaren der oorspronkelijke aanwijzende tafels als vastgesteld beschouwd , en daarin van dat oogenblik af, geene veranderingen meer worden gemaakt; zullende ten- aanzien van alle latere veranderingen, welke aanleiding tot derzelver wijziging geven, de gang in art. 12 , 13 en 15 hierna aangewezen, worden gevolgd.

Wat het vierde exemplaar der plannen betreft, zijnde dat voorde gemeenten bestemd , zullen de veranderingen daarin worden bijgehouden, invoege als bij art. 14 is aangewezen.

Aanwijzing op de Oorspronkelijke Plannen, van veranderingen in de perceelsgewijze verdeeling van den grond (art. 12)

Telkens wanneer, na gezegd tijdstip, blijken zal, dat de perceelsgewijze verdeeling van eenig stuk gronds, niet of niet meer is, zoo als dezelve op het oorspronkelijke plan is afgeschetst, zal de ontdekte misstelling of onnauwkeurigheid, of wel de voorgevallene verandering, op dit plan (1e, 2e en 3e exemplaren) door eene streep in rooden inkt (karmijn), onder de nommers der betrekkelijke percelen worden aangewezen.

Nommering van nieuwe percelen op de Suppletoire Plans (art. 13)

Al de nieuwe percelen, welke achtereenvolgende op de suppletoire plannen van eene en dezelfde gemeente-sectie zullen gebragt worden , bekomen eene reeks van nommers, beginnende met dat, hetwelk onmiddelijk op het laatste nommer van het oorspronkelijke plan der sectie volgt, om het even uit welk getal bladen hetzelve bestaat.

Wijze waarop de veranderingen in het exemplaar der Plannen , voor de Gemeenten bestemd, worden bewerkstelligd (art. 14)

Dezelve worden echter, op het exemplaar der oorspronkelijke plannen, hetwelk meer bijzonderlijk bestemd is, om door de ingezetenen in het archief der gemeenten geraadpleegd te kunnen worden regtstreeks, bij doorhaling en in de plaatsstelling bijgewerkt, en bijgevolg zonder eenig gebruik te maken van suppletoire bladen, en zonder de teekenen van den vroegeren staat van den grond te laten staan; welke wijze van bewerking daarentegen dit voordeel oplevert, dat de staat van den grond, zoo als die op het oogenblik is, of kort te voren was, altijd op hetzelfde oorspronkelijke blad wordt voorgesteld, in plaats van verspreid te zijn op een meer of minder groot aantal bijbladen, waarvan lieden, niet gewoon dezelve te raadplegen, zich bezwaarlijk eene aaneengesehakelde voorstelling zouden kunnen maken.

Aanduiding der veranderingen in de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels. (art. 15)

De van 1 Januarij 1833 af, bewezene veranderingen‚ het zij dezelve de grenzen der percelen , den aard van derzelver doorgaande bebouwing , de gebouwen, de regten van eigendom, of eindelijk het bedrag der opbrengst, betreffen, worden in de oorspronkelijke aanwijzende tafels aangeduid door eene dunne streep , welke alles leesbaar laat, over het nommer , den inhoud en de opbrengst der betrekkelijke percelen te halen, en door te gelijk , in de daartoe bestemde laatste kolom, in te schrijven een verwijs-nommer naar de suppletoire aanwijzende tafel, waarin de werkelijk bestaande staat van zaken wordt omschreven; voorts door aan de nieuwe percelen (dat is aan de zoodanige, welke een gevolg zijn van veranderingen in de grenzen) de zelfde nommers te geven als op het suppletoire plan, zoo als bij art. 13 is bepaald, heeft plaats gehad.

Gevallen , waarin de onnaauwkeurigkeden in de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels en de Perceelsgewijze Leggers (eerste deel) worden verbeterd, zonder van de suppletoire stukken gebruik te maken (art. 16)

Ten einde echter de oorspronkelijke stukken zoo veel mogelijk tot naauwkeurigheid te brengen, en vooral bij den aanvang der inrigting van het nieuwe veranderings-stelsel, veel geschrijf voor te komen, tot verbetering van onnaauwkeurigheden, welke bij de opmaking der oorspronkelijke aanwijzende tafels en der perceelsgewijze leggers (eerste deel), met betrekking tot het schrijven der eigennamen, of de aanduiding der voornamen, beroepen en woonplaatsen van de personen, die eigendoms-regten bezitten, en der plaatselijke benamingen zijn begaan , zullen die onnaauwkeurigheden, naarmate dezelve worden ontdekt, op gemelde stukken zelve (dus, bij uitzondering op de bepaling van art. 15 hiervoren, zonder van de suppletoire aanwijzende tafels gebruik maken) worden verbeterd, mits de bewaarder van het kadaster geenen twijfel hebbe omtrent de evenzelvigheid der personen, en derhalve in staat zij, daarvoor volkomen naauwkeurige opgaven , waarvan hij zeker is, in de plaats te stellen.

Te dien einde zal men de gebrekkige aanwijzingen met eene dunne streep doorhalen. en er onderscheidenlijk die genen bovenschrijven , welke naauwkeurig en volledig bevonden zijn.

Op de Plannen echter zal de verbetering der plaatselijke benamingen, door geheele wegschrapping en indeplaatsschrijving worden bewerkstelligd.

Voorts zullen alle , overeenkomstig het tegenwoordig artikel bewerkstelligde verbeteringen, in een Register worden aangeteekend, ten einde men zich in ‚het vervolg rekenschap kunne geven van de redenen , die er voor hebben bestaan.

Bewerkstelliging in de onderscheidene stukken, van veranderingen in percelen, ten aanzien waarvan van de suppletoire stukken reeds is gebruik gemaakt (art. 17)

Wanneer het blijkt, dat een perceel, met betrekking tot hetwelk van de suppletoire stukken reeds is gebruik gemaakt, of ten aanzien. van deszelfs plaatselijke gesteldheid, of alleen ten aanzien van de eigendoms- regten, eene nieuwe verandering heeft ondergaan . dan wordt aan deze nieuwe verandering , op dezelfde wijze als voor de eerste, overeenkomstig de in art. 12, 13 en 15 gegevene voorschriften, gevolg gegeven; dat is, men stelt (wanneer de verandering aanleiding geeft om aan de plans iets te doen) door onderhaling, met rooden inkt, van het nommer des veranderden perceels, op het eerst op gemaakte suppletoire plan, een verwijzings—teeken naar een tweede suppletoir plan, waarop de nieuwe grenzen worden afgebeeld; terwijl de omschrijving van het perceel in de suppletoire aanwijzende tafel doorgehaald, en nevens dezelve, in de daartoe bestemde kolom, eene verwijzing wordt geplaatst naar een nieuw volgnommer van dat stuk , onder hetwelk de aanwijzingen, uit de verandering voortspruitende, worden aangeteekend.

Ingeval van latere veranderingen, betrekking hebbende tot hetzelfde stuk gronds, gaat men op gelijke wijze te werk , door namelijk nieuwe suppletoire plans op te maken , en op de suppletoire aanwijzende tafel nieuwe volgnommers te openen ; waarbij evenwel al wat in de oorspronkelijke stukken, of in de reeds bestaande suppletoire stukken gevonden wordt, leesbaar wordt gelaten , ten einde men ten allen tijde , wanneer zulks noodig is, al de veranderingen doorgaande, welke opvolgelijk hebben plaats gehad ‚ terug kunne komen op den stand van zaken, zoo als die op het oogenblik van het afsluiten der oorspronkelijke stukken, of op ieder ander later en bepaald tijdstip, was, of geacht werd te zijn.

Aanduiding der veranderingen, voor welke, en van de Suppletoire Aanwijzende Tafels en van de Suppletoire Plannen wel —, en van die, voor welke van de Suppletoire Plannen geen — gebruikt wordt gemaakt (art. 18)

Ten gevolge der bepalingen, in de vorenstaande artikelen vervat, zullen geene, sedert het in art. 11 bepaalde tijdstip , in de eigendomsregten bekend gewordene veranderingen, om welke reden ook, in de oorspronkelijke aanwijzende tafels, door middel van inplaatsstelling of bijvoeging, worden aangeteekend of verbeterd, maar zullen dezelve aanleiding geven tot het gebruik maken van de suppletoire ‚aanwijzende tafels, in art. 15 hiervoren vermeld. Iedere splitsing of vereeniging van percelen , dat is, elke verandering in de perceelsgewijze verdeeling van eenig stuk gronds, geeft overigens aanleiding tot het gebruikmaken , niet alleen van de suppletoire aanwijzende tafel, maar ook van de suppletoire plans, ten gevolge waarvan de nieuwe percelen, overeenkomstig art. 13, op die plans nieuwe-nommers ontvangen‚ en onder deze nieuwe nommers, volgens art. 15, in de suppletoire aanwijzende tafel worden beschreven.

Maar wanneer de verandering van eigendomsregten, of van doorgaanden aard van bebouwing, zich over het geheele perceel uitstrekt, dan wordt ervan de suppletoire plans geen gebruik gemaakt, en het perceel, hetwelk zijn oorspronkelijk nommer behoudt, wordt derhalve alleen met deszelfs nadere beschrijving, in de suppletoire aanwijzende tafel overgebragt. Dit is mede het geval, wanneer de belastbare opbrengst van een gebouw eene vermeerdering of vermindering ondergaat, zonder dat er in de oppervlakte verandering plaats heeft.

Bewerkstelliging der veranderingen in de Perceelsgewijze Leggers (art. 19)

Telken reize wanneer een perceel in de suppletoire aanwijzende tafel wordt ingeschreven (onverschillig of van de suppletoire plans al dan niet tegelijk wordt gebruik ‘gemaakt).,- moetenî er inden perceelsgewijzen legger gelijksoortige schrifturen plaats hebben.

Indien er geene verandering in de eigendoms-regten maar alleen in de perceelsgewijze verdeeling, heeft plaats gehad, dan worden de nieuwe percelen, ter vervanging van de vorige, in hetzelfde artikel van den legger beschreven, hetwelk deze laatste bevatte, en maken dus het vervolg van dit artikel uit.

Indien er daarentegen eene verandering in de eigendoms-regten heeft plaats gehad (met of zonder verandering in de perceelsgeWijze verdeeling), dan worden de percelen beschreven in het artikel van den legger, hetwelk geopend is, of geopend moet worden voor den persoon, die gezegde regten verkrijgt.

De nieuwe artikelen worden in het daartoe bestemde tweede deel van den legger geopend, en derzelver reeks maakt het vervolg uit van die des eersten deels.

De beschrijving der betrekkelijke veranderde percelen wordt in de artikelen, waaruit zij overgebragt zijn, doorgehaald, door er eene dunne streep over te trekken, even als in de aanwijzende tafel.

Gevallen, waarin de splitsing van percelen in de Plans en verdere stukken wordt bewerkstelligd (art. 21)

De navolgende gevallen geven aanleiding, om op de plans en‚in de overige kadastrale stukken, de splitsing van een perceel in twee of meer nieuwe percelen te bewerkstelligen:

 1. Wanneer eene vaart, een land— of een buurt-weg is aangelegd , of derzelver rigting door het perceel heen verandering heeft ondergaan;
 2. Wanneer de eigenaar van een perceel , door muren, heggen , slooten, heiningen , palen , of andere grensteekenen , naar plaatselijk gebruik , afscheidingen op hetzelve geplaatst hebbende, schriftelijk verzoekt, dat deze afscheidingen in de kadastrale stukken worden aangeduid;
 3. Wanneer de aard van bebouwing van een of meer gedeelten van een perceel, eene doorgaande verandering heeft ondergaan , en de eigenaar (des noods daartoe uitgenoodigd) schriftelijk verklaart te verzoeken, of er niets tegen te hebben , dat deze onderscheidingen in den aard van bebouwing, in de kadastrale stukken worden aangeduid;
 4. Wanneer ten gevolge van de verdeeling eens perceels ‚tusschen mede-eigenaren of mede-erfgenamen , of ten gevolge der vervreemding van een of meer gedeelten des perceels , de eigendoms-regten , welke zich eerst over het geheel uitstrekken , voor een of meer van gezegde gedeelten, in andere handen overgaan;
 5. Eindelijk, wanneer er gebouwen worden gesticht op een perceel ,waar er te voren geene waren, of wanneer degenen die er waren, in oppervlakte grooter of kleiner worden, of ten gevolge van slooping verdwijnen.

Gevallen, waarin de vereeníging van percelen in dezelfde stukken wordt bewerkstelligd. — Verklaring der belanghebbenden te dier zake. — Middelen van bewijs, dat de eigendom der te vereenigen percelen aan denzelfden persoon behoort. - Geval dat de eigenaar de verdeeling wil doen in stand blijven (art. 22)

De volgende gevallen geven aanleiding, om op de plans en in de overige kadastrale stukken, de vereeniging van twee of meer belendende percelen van denzelfden aard van bebouwing, tot één perceel te bewerkstelligen :

 1. Wanneer de afscheidingen , welke aanleiding hadden gegeven, om onderscheidene percelen op het plan af te beelden, niet meer bestaan;
 2. Wanneer het bewezen is, dat de eigendom der onderwerpelijke percelen, alsmede de zakelijke regten , welke op dezelve kunnen rusten , voor derzelver geheelen inhoud , aan dezelfde personen behooren.

In het eene en in het andere geval echter, moet door de belanghebbenden eene schriftelijke verklaring gegeven worden , dat zij de vereeniging verzoeken of er niets tegen hebben.

En ten einde de voorwaarde van het tweede geval, (het bewijs namelijk) te vervullen, ten aanzien van percelen , welke in de aanwijzende tafel zijn gebragt, alleen op berigten , bij de eerste opneming van het plan verkregen, of naderhand door de eigenaren, zonder van hunne titels te doen blijken, medegedeeld , is een van beiden noodig: of dat al de percelen het onderwerp uitmaken der akte, op grond van welke de vereeniging wordt gevraagd, of dat de nieuwe eigenaar van het eene perceel , met betrekking tot het andere, het bewijs levere, dat hij er wezenlijk de onverstoorbare eigenaar van is.

Desniettegenstaande‘ blijft ieder eigenaar van belendende en vereenigbare percelen, meester, de verdeeling welke ten aanzien van dezelve in de kadastrale stukken gevonden wordt, te doen in stand blijven, wanneer hij zulks, ter onderscheiding en herkenning zijner goederen , volgens de tot ieder perceel betrekkelijke titels, of tot voorkoming van verwarring der goederen, welke afzonderlijk met hijpothecaire regten zijn bezwaard, of uit eenigen anderen hoofde , wenschelijk acht. In ditgeval kan de hijpotheek-bewaarder hem uitnoodigen , om op de scheidings-lìjnen der percelen grensteekenen te stellen, naar plaatselijk gebruik.

Opsomming der onderscheidene veranderingen, welke tot aanteekeningen; in de stukken aanleiding geven (art. 23)

Een gevolg der vorenstaande onderscheidene bepalingen is, dat, zoo dikwijls na het tijdstip van de vaststelling der kadastrale stukken, blijkt:

 • Dat wegens misstellingen of uitlatingen, bij de vervaardiging dezer stukken begaan , of wegens veranderingen, door de natuur of menschenhanden bewerkt, of eindelijk ten gevolge van overgang van eigendom , de grenzen van een perceel niet, of niet meer zijn , zoo als zij op het plan zijn afgebeeld;
 • Dat er op het perceel getimmerten , of andere werken bestaan, welke op het plan , of in de aanwijzende tafel niet, of verkeerd zijn aangewezen;
 • Dat de aard der doorgaande bebouwing-van een perceel , geheel of gedeeltelijk , niet, of niet meer , zoodanig is, als dezelve in het laatstgenoemde stuk is aangeduid;
 • Dat de eigendom van het geheel, of van een gedeelte des perceels, of het vruchtgebruik, het regt van erfpacht of van opstal, daarop rustende, niet, of niet meer behoort aan den persoon, aan wien het genot daarvan was toegeschreven ;
 • Dat er op het perceel eigendoms-regten bestaan, welke in gezegde aanwijzende tafel niet zijn vermeld;

In een woord, dat de plaatselijke gesteldheid van den grond, de eigendom van het land, van de gebouwen , en andere vaste eigendommen , of de daarop rustende zakelijke regten, sedert de opmaking der kadastrale stukken, veranderingen hebben ondergaan , of daarin onnaauwkeurig of onvolledig zijn aangeduid; — in al deze gevallen, in de gezegde stukken aanteekeningen moeten worden gemaakt, waardoor naar de bovenvermelde suppletoire stukken verwezen wordt; behoudens evenwel, voor zou veel de voor de gemeenten bestemde plans betreft, de bijzondere bepalingen van art. 14, en onverminderd de bepaling van art. 16, en de beperkingen in art. 21 en 22 hiervoren vermeld.

De volgende artikelen wijzen hoofdzakelijk aan, hoedanig de bewaarders van het kadaster , met betrekking tot het te geven gevolg aan de eigendoms-veranderingen , behooren te werk te gaan.

Bijhouding van een Algemeen Aanteekenings-register der Veranderingen, — van eene Opgave der op te nemene, — en van eene Lijst der onderzochte (art. 24)

Alle veranderingen in de grenzen , of in de doorgaande soort van bebouwing, of in de regten van eigendom der percelen, bij de onderscheidene kantoren van bewaring aangegeven, bekend of voorondersteld, worden aldaar geregeld aangeteekend in een Algemeen Aanteekenings—register.

De aanteekeningen van eigendoms-veranderingen, welke eene opneming of bewerking ter plaatse vereischen, vóór en aleer kan worden beoordeeld, of en hoedanig dezelve in de kadastrale stukken behooren te worden bewerkstelligd, worden dan in de‚eerste plaats , uit gemeld algemeen register overgebragt in eene daartoe strekkende Opgave.

Voorts wordt van alle eigendoms-verandaringen , welke, na behoorlijk onderzoek, bevonden zijn, in de kadastrale stukken te moeten worden vermeld, het zij dezelve al dan niet op het evengemelde stuk zijn gebragt geworden, eene Lijst opgemaakt.

Verklaring omtrent veranderingen , door de belanghebbenden op uitnoodiging van den Bewaarder af te geven (art. 25)

Ofschoon de veranderingen in de kadastrale stukken, naar den regel, niet dan door toedoen of tusschenkomst der belanghebbenden worden bewerkstelligd, moet de bewaarder evenwel daartoe van zijne zijde ook medewerken , door gevolg te geven aan de opgaven, welke hij opvolgelijk van wege het bestuur der Regístratie- en Successie-regten ofanderzins , omtrent de voorgevallene veranderingen ontvangt.

Te dien einde doet hij, zoo dit doenlijk is, den belanghebbenden eene uitnoodiging toekomen , ingerigt volgens het model[1] achter dit hoofdstuk gevoegd , ten einde bij het plaatselijk bestuur der gemeente, waaronder de goederen gelegen zijn, hunne titels te vertoonen , en eene opgave in te dienen , alle aanwijzingen bevattende, welke noodig zijn , om de verandering in de kadastrale stukken behoorlijk te vermelden.

Na gedaan onderzoek , wordt opgemelde opgave door den Burgemeester of Secretaris der gemeente, aan de belanghebbende partij weder uitgereikt, met eene verklaring waaruit blijkt, (lat hij de titels in de opgave beschreven , echt heeft bevonden , of, indien eene nalatenschap zonder uiterste Wilsbeschikking het onderwerp is, dat de personen , die in de aan het kantoor der successie-regten overgelegde verklaring , blijkens het daarvan vertoonde bewijs, als verkrijgende erfgenamen of legatarissen zijn opgegeven , de eenige hem bekende regthebbenden zijn.

De bedoelde opgave en verklaring worden opgemaakt op gezegeld, of voor zegel gezien papier, en ingerigt overeenkomstig het model hierachter gevoegd .

Bewerkstelliging der veranderingen door den Bewaarder, volgens de door hem onderzochte opgave der belanghebbenden (art. 26)

De bewaarder gezegde opgave ontvangen , en zich verzekerd hebbende , dat de daarin vervatte bijzonderheden voldoende, en in overeenstemming zijn met den tekst der akten , uittreksels of verwijzingen , waartoe dezelve betrekking hebben , doet dientengevolge de verandering bewerkstelligen.

Aanduiding in de kadastrale stukken van goederen, op onverdeelde mede-erfgenamen overgegaan (art. 27)

De goederen op onderscheidene mede-erfgenamen onverdeeld overgegaan, worden in de kadastrale stukken niet op derzelver gemeenschappelijken naam gesteld , dan voor zoo verre deze zulks uitdrukkelijk verzoeken.

In het tegenovergestelde geval, en ten einde eene dubbele verandering voor te komen , blijven de goederen op naam van den overledene staan, met bijvoeging der woorden: "of zijne erven" , tot zoo lang de erfgenamen, ten gevolge eener onderlinge verdeeling eene opgave indienen van het gedeelte der goederen, door ieder hunner verkregen in den vorm bij art. 25 voorgeschreven.

Veranderingen in de kadastrale stukken, met betrekking tot tusschen eigenaren goedgevondene verbeteringen van grenzen, op kunne daartoe gedane verzoeken te bewerkstelligen (art. 28)

Wanneer er in de kadastrale stukken veranderingen te bewerkstelligen zijn , voortspruitende uit eenige verbetering van grenzen , ten gevolge van mondelinge of onderhandsche overeenkomsten , tusschen eigenaren van belendende percelen bewerkt, zullen deze veranderingen kunnen worden gemaakt, op zigt van een, door de belanghebbenden geteekend, en door het plaatselijk bestuur gewaarmerkt uittreksel van het plan, waarop de oude en de nieuwe grenzen zijn afgebeeld, en strekkende om deze laatste in de kadastrale stukken aan te teekenen.

Dit verzoek, ingerigt overeenkomstig het achter dit hoofdstuk gevoegde model, zal worden gerigt aan den bewaarder van het kadaster , onder wiens kring de goederen gelegen zijn.

Alles evenwel behoudens de wijzigingen, welke de bepalingen van het tegenwoordig artikel, ten gevolge der invoering van het nieuwe hijpothecaire stelsel, zullen kunnen ondergaan.

IIe Hoofdstuk

Algemeene aanduiding der kadastrale en ander ambtenaren , welke tot de bewaring van het kadaster in betrekking staan (art. 29)

Al de werkzaamheden, welke de bijhouding der kadastrale stukken, het daarin aanbrengen namelijk der veranderingen’, en de jaarlijksche opmaking van het belastbaar inkomen van eiken belastingschuldige voor de grondbelasting ten onderwerp hebben, worden uitgevoerd en gadegeslagen door beambten van het kadaster, in betrekking staande met die van de administratie der registratie, successie-regten[2] en hypotheken , door wier tusschenkomst zij in den regel, kennis dragen van alle eigendoms-overgangen, en voor zoo veel de tijdelijke vrijdommen en den omslag van de grondbelasting aangaat, ook met die van de directe belastingen.

Zamenstelling van het personeel der kadastrale beambten (art. 30)

Behalve de Bewaarders van het kadaster, wier werkkring een bepaald gedeelte van eene provincie bevat, is het personeel der kadastrale beambten, in iedere provincie, zamengesteld uit eenen Provincialen Bewaarder, mitsgaders uit Controleurs en Landmeters.

Verblijf, verpligtingen, werkzaamhedenen dienst betrekkingen van den Provincialen Bewaarder (art. 31)

De Provinciale Bewaarder houdt zijn verblijf in de hoofdplaats der provincie, en is verantwoordelijk bewaarder van alle stukken, het provinciaal depot der kadastrale archieven uitmakende.

Werkzaamheden van de Controleurs (art. 32)

De Controleurs zijn , onder de leiding en het toezigt van den provincialen bewaarder voor zoo veel noodig, met medehulp van de plaatselijke besturen, belast met de onderscheidene werkzaamheden, betrekkelijk de veranderingen in de belastbare opbrengst der eigendommen , overeenkomstig de wet.

Algemeene aanduiding van de werkzaamheden der Landmeters (art. 33)

De Landmeters , aan de onderscheidene kantoren van bewaring van het kadaster verbonden, zijn met de opmeting der nieuwe percelen belast; zij houden tevens de beide exemplaren der plannen, aan de kantoren -van bewaring behoorende, bij, alsmede, overeenkomstig de bepalingen van art. 14, dat gene hetwelk voor het archief der gemeenten is bestemd.

IIIe Hoofdstuk

Afgifte door den Bewaarder van Opgaven aan den Landmeter , tot het ondernemen eener rondreize (art. 49)

Op den eersten Februarij en dan eersten Augustus van ieder jaar, en op zoodanige andere tusschen-tijdstippen, als. door den Gouverneur voor iedere bewaring worden bepaald, worden de Opgaven, bevattende alle aanteekeningen van veranderingen , welke eene voorloopige opneming of meetkundige bewerking ter plaatse vereischen, vóór dat zij in de kadastrale stukken kunnen Worden bewerkstelligd, door den-bewaarder aan eenen landmeter afgegeven; waarop deze dadelijk eene rondreize aanvangt door al de gemeenten van den kring der bewaring, en dus ook door die, ten welker aanzien in gezegde opgaven geene verandering is vernield.

Onderscheidene verrigtingen der Landmeters op hunne rondreizen (art. 50—55)

1° Met betrekking tot verdeelingen of vereenigingen van percelen
a. In de Opgaven vermeld (art. 50)

De landmeter verrigt de metingen , houdt de aanteekeningen, en maakt de vereischte schetsen, om, overeenkomstig de wezenlijke bedoelingen der belanghebbenden, of den inhoud der akten, vonnissen enz. , na zijne terugkomst, op de kadastrale plans naauwkeuriglijk te kunnen afbeelden de nieuwe grenzen, welke een gevolg zijn van de splitsing of vereeniging van percelen, in de hem door den bewaarder , volgens art. 49 hiervoren , ter hand gestelde opgaven vermeld.

b. Voortspruitende uit hun vertoond worden de akten, of op andere wijzen hun bekend geworden (art. 51.)

Hij verrigt hetzelfde ten opzigte der splitsingen en vereenigingen van percelen, welke een gevolg zijn van openbare of onderhandsche, kort te voren overledene, of nog niet geregistreerde akten, die hem tot dat einde gedurende zijne rondreize, door de belanghebbenden aangeboden , of op eenige andere wijze‚ ter zijner kennis gekomen zijn.

c. Ten gevolge van aanzoek van belanghebbenden (art. 52)

Hij verrigt dezelfde werkzaamheden, op aanzoek en ten koste van personen, welke voornemens zijn eenige akte, hunne eigendommen betreffende, op te maken , of te doen opmaken, of die van de uitkomsten dier opnemingen , ter opstelling van de in art. 28 vermelde Verzoekschriften, mogten verlangen gebruik te maken.

2° Met betrekking tot iedere voorgevallene verandering in den grond. -— Nadere omschrijving dier veranderingen (art. 55)

Hij handelt eveneens ten aanzien der veranderingen, welke door de natuur, of 's menschen hand, in de gesteldheid van den grond zijn bewerkt, onverschillig of dezelve uit eenige akte blijken, of dat hij door het openbaar gezag, of de belanghebbenden, daarmede is bekend gemaakt, of dat hij die, door zijne eigene plaatselijke opnemingen , zelf heeft ontdekt, of op eenige andere wijze is te weten gekomen.

Door zoodanige veranderingen worden verstaan:

 • Aanwassen;
 • Verdwijning van gronden of gebouwen;
 • Aanleg van laud— buurt- of andere wegen;
 • Graving van vaarten en uitwateringen;
 • Veranderingen in den loop der rivieren, beken, wegen en kanalen;
 • Geheele of gedeeltelijke verandering in de soort van doorgaande bebouwing der gronden;
 • Aanbouwing , vergrooting of afbraak van gebouwen;
 • Ontginning van mijnen , groeven en veenen.

Bewerkingen door den landmeter na zijne rond reize te verrigten ; stukken door hem aan den Bewaarder over te leggen (art. 57—61)

Na volbragte rondreize, berekent de landmeter de inhouds—grootte van al de percelen , in de schetsen begrepen, teekent op deze schetsen de bijzonderheden en de uitkomsten zijner berekeningen aan, en legt die stukken aan den Bewaarder over, ten einde door denzelven worde bepaald welke veranderingen, overeenkomstig de daaromtrent aangenomene beginselen , op de plannen en verdere kadastrale stukken moeten worden bewerkstelligd.

Hij geeft vervolgens, overeenkomstig het voorschrift in art. 15 vervat, nommers aan de nieuwe percelen, welke aan hem door den Bewaarder aangewezen geworden zijn en bewerkstelligt de noodige veranderingen in de plannen, waarna de schetsen en berekeningen aan den provincialen bewaarder worden opgegzonden.

Verrigtingen van den Bewaarder. — Jaarlijksche opnemingen van de vermeerderingen en de verminderingen in de belastbare opbrengst - Opmaking van kladden der te doene inschrijvingen in de Suppletoire Aanwijzende Tafels. - Verdere verrigtingen omtrent laatstgenoemde stukken, en den Perceelsgewijzen Legger (art. 63—65)

Na de belastbare opbrengst, benevens de dijks- en polderlasten der nieuwe percelen , ten gevolge van splitsing of vereeniging ontstaan , te hebben berekend en de door den Gouverneur vastgestelde uitkomsten der in iedere gemeente, door de Controleurs verrigte jaarlijksche opneming van de vermeerderingen en verminderingen in de belastbare opbrengst der gebouwde en andere eigendommen , van den provincialen bewaarder te hebben ontvangen , vervaardigt de Bewaarder, op daartoe bestemde gedrukte stukken, hadden van de, in overeenstemming met de lijsten vermeld in art. 24 en de uitkomsten hiervoren bedoeld, in de suppletoire aanwijzende tafels te doen inschrijven.

Hij gaat hierop over tot de nette afschrijving daar van , bewerkstelligt in den perceelsgewijzen legger de af— en overschrijvingen, en opent daarin de noodige nieuwe artikelen , in volkomene overeenstemming met de suppletoire aanwijzende tafel.

Bewerking der stukken, tot het provinciaal depot behoorende (art. 67)

De kladden in art. 65 omschreven, worden opvolgelijk aan den provincialen bewaarder toegezonden , ten einde met en benevens de schetsen en berekeningen, hem naar aanleiding van art. 60 geworden , te dienen tot dezelfde bewerkingen in de kadastrale stukken, tot het provinciaal depot behoorende , als in de stukken, tot de bewaring behoorende, hebben plaats gehad.

Jaarlijkse/ze optelling en vaststelling der Perceelsgewijze Leggers, en overbrenging der uitkomsten in de Verzamelings-Leggers; —— Gebruik van laatstgenoemde stukken tot opmaking van de kohieren der grondbelasting (art. 68)

Opden 1en October van‚ieder jaar, worden de pereeelsgewijze leggers, artikel voor artikel, opgeteld en vastgesteld, zoo als dezelve, zoo wel bij het algemeen depot, als op de kantoren van bewaring, volgens de uitkomsten der bevondene veranderingen, zijn bijgehouden. De uitkomsten van elk artikel worden, na de noodige aftrekkingen ter zake der vrijdommen, overeenkomstig het deswege aan gelegde bijzonder Register, te hebben ondergaan, naauwkeuriglijk in den verzamelings-legger overgebragt, welk laatstgemeld stuk insgelijks, wordt vastgesteld.

Het exemplaar van den ‚verzamelings-legger, tot het algemeen depot behoorende, wordt vervolgens, vóór den 1en November, aan den Gouverneur overgegeven, ten einde daarvan tot het opmaken de kohieren van de grondbelasting des volgenden jaars , gebruik kunne worden gemaakt.

Jaarlijksche bijwerking van het exemplaar der Plannen, Aanwijzende Tafels en Perceelsgewijze Leggers, aan de Gemeente beboorende (art. 72)

Gedurende den loop dèr maanden December en Januarij, doen de plaatselijke besturen aan het kantoor van bewaring toekomen het exemplaar der plannen, tot hun archief behoorende, ten einde door den landmeter, in voege als bij art. 14 is omschreven, te worden bijgewerkt.

Dit werk wordt zoodanig geregeld, dat geene gemeente langer dan veertien dagen van de plannen verstoken zij.

Omstreeks hetzelfde tijdstip, zendt de provinciale bewaarder van zijnen kant, aan de gezegde gemeente-besturen , de kladden in art 67. vermeld.

Door middel van deze stukken, kan het exemplaar der aanwijzende tafels en perceelsgewijze leggers, aan de gemeenten toebehoorende, door de zorg vanderzelver besturen worden bijgewerkt, terwijl dezelfde kladden, voorzien van de verklaring des Burgemeesters, dat daarvan het noodig gebruik in de kadastralegstukken der gemeente is gemaakt, binnen den tijd van ééne maand, door tusschenkomst van den bijzonderen bewaarder, die er de hand aan houdt, worden. terug gezonden aan den provincialen bewaarder.

Opneming door den Provincialen Bewaarder, van den toestand der kadastrale stukken van de Gemeenten. — Aanwijzing van andere beambten tot dat einde (art. 75)

Laatstgemelde ambtenaar neemt gedurende zijne rondreizen, inzage van de plannen en andere kadastrale stukken, welke tot de archieven der gemeenten behooren, en indien hij met betrekking tot derzelver uitwendige bewaring, of de bijhouding der aanwijzende tafels en leggers, eenige wanorde ontdekt, brengt hij dit het gemeentebestuur onder het oog, en doet daarvan des noods een bijzonder verslag aan den Gouverneur, ten einde dezen tot het nemen der noodige maatregelen in, staat te stellen. De Gouverneur kan ten zelfden einde eenen Controleur, of andere beambte van het bestuur van het kadaster afvaardigen, zoodanig dat de kadastrale stukken van al de gemeenten der provincie, ieder jaar ten minste eenmaal, door eenen beambte van dat vak worden nagezien.

IVe Hoofdstuk

Toelating tot het raadplegen der kadastrale stukken, op de kantoren van bewaring en op het algemeen depot (art. 77)

Ieder die de kadastrale stukken, tot het algemeen provinciaal depot, of tot de kantoren van bewaring behoorende, of op gezegde kantoren , het register in art. 24. vermeld, of de schetsen in art. 57 bedoeld, wenscht te raadplegen , en van de beambten van het bestuur de ophelderingen of inlichtingen te ontvangen, welke hem nuttig kunnen zijn , zal aldaar tot dat einde, gedurende twee door den Gouverneur der provincie te bepalen uren van iederen werkdag, worden toegelaten.[3]

In te dienen opgaven tot het bekomen van afschriften of uittreksels van- de kadastrale stukken. (art. 78)

Ieder die een voor naauwkeurig gewaarmerkt afschrift of uittreksel der plans, aanwijzende tafels of perceelsgewijze leggers, verlangt te bekomen, vervoegt zich tot dat einde schriftelijk bij den bewaarder , in wiens kring de gemeente gelegen is,[4] met opgave van:

 1. De sectie of het blad, ingeval het om eene sectie of een geheel blad te doen is;
 2. Den naam des eigenaars van het bedoelde eigendom , of van deszelfs ligging, indien een geheel goed het onderwerp is;
 3. Of eindelijk, in het tegenovergestelde geval, de nommers der onderscheidene bedoelde percelen, en de sectie waartoe dezelve behooren.

Gezegeld, of voor zegel gezien papier voor de afschriften of uittreksels te gebruiken (art. 79)

Alle afschriften of uittreksels der kadastrale stukken, door de in art. 83 en 84 vermelde verklaringen als naauwkeurig gewaarmerkt, en op verzoek van particulieren afgegeven , worden opgemaakt op papier of drukwerk , naar deszelfs grootte (doch niet minder dan van 45 centen) gezegeld, of voor zegel gezien. [5]

Hoedanigheden van het papier, voor de kopijen of uittreksels der Plannen te gebruiken. — Wijze waarop de percelen op die kopijen en uittreksels worden afgebeeld (art. 80)

De kopijen of uittreksels der plans worden vervaardigd op papier van dezelfde hoedanigheid, als de oorspronkelijke plans, of op doorschijnend papier , naar goedvinden der belanghebbenden.

Gezegde kopijen of uittreksels worden afgedeeld in ruiten gelijk aan die van het plan, en stellen (behoudens het bijzonder geval bij art. 84 voorzien), de gesteldheid voor van het terrein op het aangeduide tijdstip, zoo als dezelve door de, zoo noodig, te bewerkstelligen vereeniging der onderscheidene oorspronkelijke- en bijbladen van dit plan, in zijn geheel genomen, ten laatste wordt aangeboden , in dier voege, dat al de bijeen liggende stukken gronde, waarvan eene kopij van het plan is gevraagd, zich afgebeeld vinden op hetzelfde blad (voor zoo ver de grootte van het papier en de orientering, welke altijd ten volle noord moet zijn, zulks toelaten, en de belanghebbenden het tegendeel niet hebben verzocht), al maakten dezelve ook een gedeelte van verschillende sectiën van het oorspronkelijke plan uit , in welk geval echter de grenzen der sectiën, door verschillende gekoleurden strepen, daarop zullen moeten worden aangewezen.

Drukwerken voor de afschriften of uittreksels der Aanwijzende Tafels en Perceelsgewijze Leggers; Vervaardiging dier afschriften op uittreksels der Plans. — Uittreksels of afschriften betrekkelijk overgeschrevene percelen (art. 81)

De afschriften of uittreksels der aanwijzende tafels en der perceelsgewijze leggers , worden geschreven op gedrukte staten , gelijk aan die der oorspronkelijke stukken.

Wanneer echter te gelijker tijd een uittreksel van het plan wordt gevraagd . en het papier van dit uit treksel daarvoor ruimte genoeg heeft, zal het daartoe betrekkelijke uittreksel van de aanwijzende tafel of van den legger daarop kunnen geschreven worden, indien de belanghebbende zulks verkiest.

De percelen, welke uit hoofde van daartoe aanleiding gevende veranderingen, hebben moeten worden overgeschreven , worden in de afschriften of uittreksels der aanwijzende tafels en der leggers niet gebragt , dan in overeenstemming met het artikel van derzelver laatste overschrijving, ten ware de belanghebbende uitdrukkelijk mogt verlangen, dat de vroegere staat der percelen daarin wierd vermeld; in welk geval de overschrevene percelen, even als in de oorspronkelijke stukken, worden doorgehaald.

Verklaring door den Bewaarder te stellen, op de door hem afgegeven afschriften en uittreksels (art. 83)

De verklaring welke de bewaarder op ieder uittreksel of afschrift der kadastrale stukken, met welker afgifte hij is belast, ter verzekering van der zelver naauwkeurigheid moet stellen , is in de navolgende bewoordingen vervat:

De ondergeteekende bewaarder van het kasdaster[6], verklaart, dat het (nevenstaande / bovenstaande) (uittreksel / afschrift) van (het plan / de aanwijzende tafel) der (sectie / sectiën) van den perceelsgewijzen legger van de gemeente   ,    kanton    arrondissement der provincie    overeenstemt met de stukken, behoorende tot het kantoor van bewaring, gevestigd te    welke de veranderingen bevatten, die op het tijdstip van    183, ten gezegden kantore behoorlijk bewezen zijn.
Ter verzekering waarvan, deze aan N. N., op deszelfs verzoek van den   183, is afgegeven
De bewaarder voornoemd,

Afgifte van uittreksels der Plans, wegens percelen die hebben opgehouden te bestaan,- opschrift daarop te stellen (art. 84)

Op aanvraag van belanghebbenden , kunnen er van percelen, welke ten gevolge van verandering hebben opgehouden te bestaan, of latere veranderingen hebben ondergaan, kopijen van het plan , derzelver vroegere gedaante aanwijzende, worden afgegeven.

In dit geval, kan hetzelfde uittreksel geene andere percelen bevatten, dan die welke tot hetzelfde blad van het oorspronkelijke plan behooren, en bij elkander gelegen zijn.

Bovenaan wordt het volgende opschrift gesteld:

Uittreksel der kadastrale plans van de gemeente te   ,    kanton van het    arrondissement der provincie    (sectie    genaamd    blad   , bijblad No), gewaarmerkt voor naauwkeurig , en voor overeenstemmende met den staat van het terrein , zoo als dezelve zich op het tijdstip van    bevond, door den ondergeteekenden bewaarder en landmeter van het kadaster; zijnde dit uittreksel afgegeven ten verzoeke van N.N., den    183 .

Afgifte door den Provincialen Bewaarders van afschriften en uittreksels der stukken, ten behoeve der openbare dienst (art. 85)

De provinciale bewaarder vervaardigt op opgezegeld papier , en geeft aan de bevoegde ambtenaren af, de afschriften en uittreksels der onderscheidene kadastrale stukken, welke door tusschenkomst van den Gouverneur der provincie, of van het hoofdbestuur, ten behoeve der openbare dienst, van hem worden gevraagd.

Het afgeven en waarmerken van afschriften en uittreksels der stukken , aan Landmeters en Boekhouders, mitsgaders aan de Gemeentebesturen verboden (art. 86)

De landmeters en boekhouders ‚ aan de dienst der kantoren van den provincialen bewaarder, of aan die der beweringen verbonden , mogen, op straf van afzetting, op eigen gezag geen uittreksel afgeven van de kadastrale stukken, welke hun zijn toevertrouwd , noch de uittreksels, welke particulieren bij het raadplegen van gezegde stukken zelve mogten maken, waarmerken, of met hunne handteekening voorzien.

Het verbod van afgifte van uittreksels is even zeer op de gemeentesturen, met betrekking tot de hun behoorende kadastrale stukken toepasselijk , en zulks ‚ter voorkoming der nadeelige gevolgen, welke uit derzelver mindere naauwkeurigheid voor de particulieren, die zich daarop bij het verlijden van openbare akten, of het doen bewerkstelligen van in- en overschrijvingen in de hypotheek— registers , mogten willen verlaten, zouden kunnen voortvloeijen.

Het is in allen gevalle aan de bewaarders van het kadaster verboden, uittreksels welke door of van wege gemeentebesturen , in overtreding van het vorenstaand verbod , mogten zijn afgegeven , als geldig te erkennen, en eenige tot hunne ambtsbetrekking behoorende werkzaamheden daarop te gronden.

Aldus gearresteerd door mij, Staatsraad, Administrateur van het Kadaster , GERICKE

's Gravenhage, den 25sten October 1832.

Verzameling der modellen

Volledige verzameling der modellen vermeld in de verordeningen ter instandhouding van het kadaster der Nederlanden
goedgekeurd en uitgegeven krachtens magtiging van den Staatsraad, Administrateur van het Kadaster
en strekkende , als aanhangsel tot gezegde verordeningen, ten gebruike der ambtenaren van dat vak ;
zijnde , als zoodanig , mede dienstig voor de beambten der directe belastingen en registratie, plaatselijke-, dijks en polder-, kerk- en andere besturen notarissen, zaakwaarnemers, eigenaren
en geschikt om aan ieder een gemakkelijk en juist denkbeeld te geven van de zamenstelling en aaneenschakeling der gezamenlijke Kadastrale schrifturen.

Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (art 1 der Verordeningen)

Titel

Tarieven der begrootingen

Polderlasten

Ligchaam

Onbelastbare voorwerpen

Verzamelingen

Suppletoir Aanwijzende Tafel (art 2)

Titel en ligchaam

Perceelsgewijze Legger (art. 1 en 2)

Titel

Alphabetische lijst

Ligchaam

Verzamelingen

Verklaring tot bekoming van vrijdom van grondlasten

Register van Vrijdommen

Titel en ligchaam

Verzameling

Register der Oude Aanslagen

Titel, ligchaam en verzameling

Verzamelingslegger (art. 3)

Titel

Ligchaam en verzameling

Kohier der Grondbelasting (art. 3 en 68)

Titel

Vrijdom genietende eigendommen

Andere eigendommen

Verzamelingen

Register van Verbeteringen (art. 16)

Titel

Ligchaam

Lijst van Eigendoms-Overgangen, bij de kantoren van Registratie en Successie bekend (art. 29)

Algemeen Aanteekenings-register (art. 24)

Titel

Ligchaam

Opgave der Veranderingen, welke eene opneming ter plaatse vereischen (art. 24 en 49)

Lijst der Veranderingen, in de Kadastrale Stukken te bewerkstelligen (art. 24 en 65)

Algemeen Controleboek (art. 20)

Titel

Ligchaam

Tabel van Klassificatie en Rangschikking der eigend.

 1. Dit model zal bij alle plaatselijke besturen verkrijgbaar worden gesteld.
 2. Van alle eigendoms-overgangen, bij de kantoren van Registratie- en Successie-regten bekend, worden aan de Bewaarders van het Kadaster, overeenkomstig de Circ. van het Departement van Financien van 22 Mei 1833, naauwkeurige Lijsten medegedeeld.
 3. Hiervoor worden de volgende kosten betaald:
  • Voor iedere gemeente waarvan de stukken worden verlangd: ƒ 0,50
  • Voor twee uren onderzoek of daar beneden: ƒ 0,75
 4. Zie hier achter de omschrijving dier kringen.
 5. De kosten der; op verzoek van particulieren, afgegeven wordende kopijen en uittreksels der kadastrale stukken blijven voorloopig, boven en behalve het verschuldigde zegelregt op de tot dus verre bestaan hebbende taksen bepaald , te weten :
  • Plans:
   • Voor tien perceelen en daar beneden, op hetzelfde extract vereenigd. ƒ 1,00
   • Voor een grooter getal percelen vereenigd als voren, per perceel. ƒ 0,10
   • Voor een of meer groote bladen , per perceel (zonder dat zulks echter minder dan ƒ 2 voor een blad moge bedragen). ƒ 0,05
  • Aanwijzende Tafels en Perecelsgewijze Leggers:
   • Voor tien regels en daar beneden. ƒ 0,25
   • Voor een grooter getal regels, per regel. ƒ 0,02½
 6. [sic]