OAT

Uit HisGIS
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De OAT of Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel was het centrale register van het kadaster waarin bij de aanvang in 1832 alle gegevens over de percelen verzameld werden.

Transcriptie van de gegevens gebeurd in de OAT-invoermodule, dat gebaseerd is op het datamodel van de OAT-tool.

De OAT werd op gesteld volgens verschillende OAT-modellen, al naargelang er in die gemeente sprake was van polderlasten.

De OAT maakt geen deel uit van de huidige kadastrale registratie.

Eigendom: het Artikel

De eigendomssituatie van een Perceel is meestal vrij eenvoudig. In die gevallen is er een natuurlijke persoon, die wordt gekenmerkt door een naam, voornaam, beroep en woonplaats die eenduidig in de OAT opgenomen kan worden. Soms echter zijn er veel complexere situaties van bezit, zoals mede-eigenaarschap, recht van opstal, beklemming of zelfs curatorschap. Details hierover en hoe we dat kunnen modelleren valt terug te vinden in het datamodel van de OAT-tool.

Tarieven

De Tarieven van het oorspronkelijk kadaster vormen een belangrijk onderdeel van de kadastrale registratie, en komen tegemoet aan een belangrijk doel van het kadaster, namelijk het eerlijk belasting heffen over alle onroerend goed.

Het principe was gebaseerd op een bedrag per oppervlak van het perceel volgens het getaxeerde tarief van het ongebouwde goed, aangevuld met een forfaitair bedrag zoals getaxeerd voor de bebouwing. Deze taxatie vond vooraf plaats op basis van diverse klassen die onderscheiden werden voor zowel het ongebouwde als gebouwde goed. Hierbij gold dat er maximaal 5 klassen waren voor de ongebouwde eigendom, terwijl deze beperking voor de gebouwen niet bestond. Bij de Tariefsoort Huizen had men in veel gemeenten een tiental verschillende klassen die men onderscheidde, tot wel vele tientallen voor de grotere steden.

Een belangrijk uitgangspunt is dat de grond belast werd naar de maximale realistische opbrengst. Zo werd de oppervlakte die bebouwd werd (het volledige erf) belast tegen de waarde van de beste soort bouwland in die gemeenten (dat is; bouwland van de eerste klasse). Die achterliggende gedachte vindt men soms nog expliciet terug in de omschrijving hiervan als

"oppervlakte aan den landbouw onttrokken"

Terugkerende structuren

Oppervlakte

Een oppervlakte in het kadaster werd geregistreerd in metrieke vierkante meter. Omdat sommige oppervlakten wel erg groot werden, en daarmee een getal met erg veel decimalen zou bekomen worden, werd de oppervlakte opgedeeld in 3 kolommen. Deze functioneerden als een soort hondertal-scheidings-teken.

Formeel werden deze oppervlakten gelijk gesteld met de eertijds gebruikte oppervlakten van bunders, roeden en ellen;

  • 1 m2 werd gelijk gesteld aan 1 el
  • 100 m2 werd gelijk gesteld aan 1 roede
  • 10.000 m2 werd gelijk gesteld aan 1 mud

Dit betekent dat een oppervlakte verdeeld over drie kolommen (b - r - e) gelezen kan worden als decimale vierkante meters, door de hoeveelheid ellen als vierkante meter te zien, daarbij het hondervoud van de hoeveelheid roeden op te tellen, alsook de hoeveelheid mudden vermenigvuldigd met 10.000.

Bedrag

Analoog aan de oppervlakten, werden ook de monetaire bedragen uitgedrukt in gulden (florijnen, afgekort als f), aangevuld met de metrieke centen (afgekort als c).

Model

Het OAT-model van alle gemeenten in Nederland

Van de OAT waren een aantal verschillende varianten (formeel benoemd als model) beschikbaar. Het ging met name om tegemoetkomen aan verschillende gemeentelijke omstandigheden, zoals het al dan niet aanwezig zijn in die gemeente van polderlasten.

Het is nog onbekend welke modellen in België aangehouden werden voor de OAT. Vast staat in elk geval dat de kadastrale gemeente Brugge opgezet werd naar het model zonder polderlasten (met 28 kolommen).

Voorblad

Aanhef

PROVINCIE      
      ARRONDISSEMENT
     KANTON
HOOFDPLAATS      
kantoor van bewaring der hypotheken en van het kadaster, gevestigd te      .

Gemeente      
Sectie      
genaamd      
Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel
der grond-eigenaren
en der ongebouwde en gebouwde vaste eigendommen,
benevens van derzelver inhouds-grootte, klassering en belastbaar
inkomen, volgens het kadaster.

Maten en gewichten

Wederkeerige verhouding der Nederlandsche landmaten (vastgesteld bij art. 12 der wet van 21 Augustus 1816 (staatsblad n°. 30) en bij art. 4 en 6 van het Koninklijk besluit van den 29 Maart 1817 (staatsblad n°. 15) en der landmaten, voormaals in de gemeente gebruikelijk.
Inhouds-waarde der Nederl. maten
in oude plaatselijke, van elk der hieronder
aangewezene benamingen.
Landmaten
voornaals in de gemeente gebruikelijk
Inhouds-waarde
der hiernevensgemelde
oude maten, volgens
de Nederlandsche
Aanmerkingen
Nederlandsche
maten
oude maten soorten benamingen verhouding
der
veelvouden
tot hunne
onderdeelen.
bunders vierkante
roeden
vierkante ellen
Eenheid,
genaamd

onderdeel,
genaamd

onderdeel,
genaamd

onderdeel,
genaamd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Linker bladhelft

Polder, gehucht of
plaatselijke benaming.
Verwijzing naar
de plans
Verwijzing
naar het
algemeen
register der
hypotheken.
Eigenaren en vruchtgebruikers Artikel der alphabetische lijst
(1e gedeelte van den kadastrale legger)
Soort
der
eigendommen
Volgnommer der
gebouwde eigendommen
Inhouds-grootte Voorloopige klassering Aanwijzing
der
polder- of
dijks-lasten
waarmede de
perceelen
bezwaard
zijn
Blad Ruit Nommers der
perceelen
Deel Nommer namen voornamen beroepen woonplaatsen van
ieder
perceel
Bijeengetrokken
bij soort
van
bebouwing
1 × 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  ×
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 × 13 14 15
b r e b r e

Rechter bladhelft

Klassering der eigendommen Toepassing van het tarief
op de klassering der
ongebouwde eigendommen
Kadastraal inkomen der
ongebouwde eigendommen
zonder aftrek der
polder- en dijks-lasten
Bedrag
van den
aftrek
wegens
polder-
en
dijks-lasten
Belastbaar
inkomen van
ieder perceel
Verwijzing naar het n° der
suppletoire aanwijzende tafel,
in geval van verandering
Ongebouwde,
inhouds-grootte, in iedere klasse gebragt
Gebouwde
1e Klasse 2e Klasse 3e Klasse 4e Klasse 5e Klasse 1e Klasse 2e Klasse 3e Klasse 4e Klasse 5e Klasse van
ieder
perceel
Bijeen-
getrokken
bij soort
van
bebouwing
Ongebouwd Gebouwd
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 × 25 × 26 27 28
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 × (27) × 28 29 30
b r e b r e b r e b r e b r e f c f c f c f c f c f c f c f c f c f c

Na elke sectie

Tarieflijst

Deze is in elk geval aanwezig na sectie A in de OAT, en wordt daarna per uitzondering herhaald voor andere secties. Dit is identiek opgezet als de tarieflijst in de legger.

Aanwijzing

Dit is de aanwijzing van de diverse polders in de gemeente, en de polderlasten per deel van de aanslag die hiermee gepaard gaan. Dit is identiek opgezet als de aanwijzingslijst in de legger.

Afsluiting

Verzameling

Deze is gelijkaardig opgesteld aan de verzamellijst van het huidig kadaster.

VERZAMELING der optellingen aan den voet van iedere bladzijde van de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der sectie       van de gemeente      
Nommers
der bladzijden
Inhouds-grootte Kadastraal
inkomen der
ongebouwde
eigendommen,
zonder aftrek
der polder- en
dijks-lasten
Bedrag
van den aftrek
wegens
polder- en
dijks-lasten
Belastbaar inkomen
der eigendommen
belastbaar onbelastbaar ongebouwde gebouwde
1 2 3 4 5 6 7
b r e b r e f c f c f c f c

Algemeene verzameling

Deze is gelijkaardig opgesteld aan de algemene verzameling van het huidig kadaster.

ALGEMEENE VERZAMELING (*), bevattende de slotsommen van de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels der onderscheidene sectiën van de gemeente
Sectiën Inhouds-grootte Kadastraal inkomen
der ongebouwde
eigendommen,
zonder aftrek
der polder- en
dijks-lasten
Bedrag
van den aftrek
wegens
polder- en
dijks-lasten
Belastbaar inkomen
der eigendommen
Aanmerkingen
belastbaar onbelastbaar ongebouwde gebouwde
1 2 3 4 5 6 7 8
b r e b r e f c f c f c f c

Nawoord

De vorenstaande Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels nagezien, deugdelijk erkend en vastgesteld, alsmede de tarieven aan het hoofd van die betrekkelijk de sectie A ingeschreven, met de daarbij aangehaalde besluiten van den Gouverneur, eensluidende bevonden door mij Inspecteur van het kadaster in de provincie      
Te       den       18.

Velden

Plaatselijke benaming (toponiem)