Totstandkoming van het kadaster

Uit HisGIS
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

In aanloop naar het formeel in werking treden van het Kadaster in Nederland, in oktober 1832, zijn heel wat werkzaamheden verricht.

Tarieven

De kadastrale tarieven zijn uitvoerig uitgewerkt. Zie ook de vindplaatsen in de archieven en de tarieven in de OAT.

LaXI Kadaster

TARIEF van den prijs der granen en andere levensmiddelen.
JAREN 1816 tot 1826 voor
al de splitsingen van huur-contracten, zonder onderscheid, in de Noordelijke Provinciën, (Art. 15 van het reglement van 2 Januarij 1826, n° 7), en
voor alle te doene splitsingen van huur-contracten in de geheel gekadastreerde kantons van de Zuidelijke Provinciën, welke achtervolgens door den Staatsraad, Administrateur zullen worden aangewezen, tot de herleiding der schattingen, te voren vastgesteld naar de huur-contracten van 1797 tot 1809, op de huurwaarde van 1816 tot 1825, overeenkomstig het reglement van 2 Januarij 1826, n° 7, alsmede in de nog te kadastreren kantons, nadat allen, welke die operatie reeds ondergaan hebben, op de nieuwe tarieven zullen zijn overgebragt.
Jaren Tarwe
prijs van
een
oude maat
Masteluin
prijs van
een
oude maat
Rogge
prijs van
een
oude maat
Gerst
prijs van
een
oude maat
Haver
prijs van
een
oude maat
Aardappelen
prijs van
een
oude maat
Hooi
prijs van
een
oude maat
Hooi
prijs van
een
oude maat
Stroo
prijs van
een
oude maat
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
TOTAAL
Tiende deel de begrooting van het middelbare
jaar uitmakende
Hetzelfde middelbare jaar overgebragt in nieuwe
maat. (Zie besluit van den 29 Maart 1817,
Staatsblaad n° 15)
Opgemaakt en vastgesteld door mij Inspecteur van het Kadaster in de Provincie       Te       den       18.
Deze staat zal worden opgemaakt door de zorg van de Inspecteurs in de voornaamste marktplaats van ieder arrondissement, en telkens, wanneer de aanteekeningen der marktprijzen aldaar onvolledig zijn, zullen zij dezelve volmaken op den voet, bij de artikelen 453 en 455 van de methodieke verzameling voorgeschreven.
Aangezien de prijzen der granen niet dienen zullen om de waarde der voortbrengselen van den grond in de staten van klassifikatie van iedere gemeente te berekenen, maar alleen om de leveringen in natura of pachten in levensmiddelen, die bij de huur-contracten zijn bedongen, overtebrengen tot geldswaarde, zoo zal geen aftrek worden gemaakt van kosten van vervoer naar de markt-plaatsen.

LaXII Kadaster

Voorbereidende werkzaamheden der schatting
TABEL van de middelbare pachtprijzen der voornaamste soorten van kultuur in de gemeenten van het kanton
Namen
der
gemeenten
Middelbare pachtprijs van den Nederlandschen bunder van de voornaamste soorten van bebouwing Aanmerkingen
Volgens de, door de Beambten bij het Kadaster, ontworpene prijsbepaling, naar aan-
leiding van de, per soort van bebouwing, gedane splitsing der Pacht-Contracten
(art. 7 van het reglement)
Volgens de, in de verschillende gemeenten van het kanton ingewonnene berigten, bij
gelegenheid hunner eerste rondreis. (Art. 8 van het reglement)
Volgens de schattingen, door de Beambten van het Kadaster vastgesteld, ten gevolge
van de herziening en het onderzoek der prijzen, in de twee eerste gedeelten van
dezen staat gebragt. (Art. 9 van het reglement).
Bouwlanden Hooilanden Weiden Boomgaarden Bosschen Bouwlanden Hooilanden Weiden Boomgaarden Bosschen Bouwlanden Hooilanden Weiden Boomgaarden Bosschen
NOTA. Ingeval de Beambten van het Kadaster van gevoelen verschillen in de bepaling der middelbare pachtprijzen, zal dat van den Inspecteur beslissend zijn, dewijl dit werk slechts het voorbereidende is van de eigenlijke waardering.
Opgemaakt en vastgesteld door mij Inspecteur van het Kadaster in de Provincie      , gezamenlijk met de ondergeteekende, tot de kadastrale werkzaamheden van dit kanton medewerkende, Controleurs en Schatters, te       den       18.

LaXIII Kadaster

Tabel der gekozen punten van aanhouding of voorbeelden tot de klassificatie der ongebouwde en gebouwde eigendommen van de gemeente      .
Aard
der
eidenommen
Klassen Voorbeelden, gekozen tot de schatting Waarschijnlijke zuivere opkomst der
eigendommen, gekozen tot voorbeelden
van de verschillende klassen
Aanwijzing
der sectien, distrikten of
plaatselijke benamingen
waar voornamelijk de massa
van iedere klasse der
hoofdsoorten van bebouwing
gelegen is.
(Art. 17 van het reglement)
Aanmerkingen
Aanwijzing Namen,
beroep en woonplaatsen
der eigenaren en
vrucht-gebruikers
Beschrijving
der
gebruikers of pachters
Omschrijving Volgens de in de
gemeente, tusschen
de ambtenaren van
het kadaster,
bij de keuze der
grondslagen
overeenkomene
bepaling
(Art. 14 van het
reglement)
Volgens de door de
ambtenaren van het
kadaster vastgestelde
schattingen, naar de
herziening der neven-
staande uitkomsten en
de vereeniging der
onderrigtingen welke
zij omtrent al de
gemeenten des kan-
tons zullen ingewon-
nen hebben
(Art. 16 van het
reglement.)
van de
kantonnementen,
distrikten
of
plaatselijke benamingen
van de sectie van het nummer
der sectie
van de
inhouds-
grootte in
nederland-
sche opper-
vlakte maat.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tabel N° 5

Provincie      , Kanton      , Gemeente      
TABEL van klassificatie der grond-eigendommen

Beschrijving der gemeente

Ligging

Aangrenzende gemeenten

Rivieren, kanalen, vaarten en beeken

Groote Wegen en Buurtwegen

Gelijkheid van den grond

Vruchtbaarheid van den grond

Heidevelden en Moerassen

Voortbrengselen van den grond

Paardenfokkerij en Veeteelt

Takken van Nijverheid der Inwoners

Dorpen en Gehuchten

Gebouwde eigendommen

Bevolking

Bouwlanden

Weilanden

Tuinen

Boomgaarden

Nutwegen

Wateren, Grachten en Poelen

Vaarten of Kanalen

Dijken

Oppervlakte der gebouwde eigendommen

Molens

Wind Molens

Koorn en Schorsmolen

Pel en Koornmolen

Pelmolen

Koornmolen

Paarden grutmolen

Zware industrie

Zeepziederij

Kalk Branderij

Pot en Pannen Bakkerij

Leerlooijerijen

Scheeps timmerwerf

Bergplaatsen

Huizen

Tabel N° 5 bis

Provincie      , Kanton      , Gemeente      
behoort bij de instructie van den 5 Februarij 1828 N° 74 Kadaster.
TABEL van berekening der onzuivere opbrengst van de oogsten van bouw- en hooilanden, alsmede de te doene aftrekkingen, om tot de zuivere belastbare opbrengst te geraken.
Aanmerking: Deze berekening moet gevoegd worden bij de tabel van klassificatie (N° 5) voorgeschreven bij de instructie van 21 Februarij 1826 N° 15, welke bij voortduring zal moeten worden opgemaakt in den vorm van het bij gezegde instructie gevoegde model. (Al de berekeningen moeten worden gedaan in Nederlandsche maat, gewigt en munt).
Middelbare marktprijs op de markt van       pver de jaren 1812 - 1826, na aftrek der twee hoogste en twee laagste jaren.
Prijs der Nederlandsche mudde (nieuwe maat) Prijs van 100 Nederlandsche ponden
(nieuw gewigt).
Zomergerst
of
gerst
Tarwe Maste-
luin
Rogge Haver Boonen Hooi
1e
kwaliteit
Hooi
2e
kwaliteit
Klaver-
voeder
Klaver-
zaad
Aanmerking: De Kosten van vervoer naar de markt moeten begrepen worden onder de laatste soort der hieronder vermelde aftrekkingen op de onzuivere opbrengst.

Bouwland

Meest gebruikelijke opvolging van bebouwing van iedere klasse bouwland
1e Klasse 2e Klasse 3e Klasse 4e Klasse 5e Klasse
1e jaar,       1e jaar,       1e jaar,       1e jaar,       1e jaar,      
2e jaar,       2e jaar,       2e jaar,       2e jaar,       2e jaar,      
3e jaar,       3e jaar,       3e jaar,       3e jaar,       3e jaar,      
4e jaar,       4e jaar,       4e jaar,       4e jaar,      
5e jaar,       5e jaar,       5e jaar,      
6e jaar,       6e jaar,      
Berekeningen der onzuivere en der zuivere opbrengst van den Nederlandschen bunder bouwland van iedere klasse.

1e Klasse

Onzuivere opbrengst
Aftrekkingen
Ploegen, eggen, gelijk maken van den grond enz.
Bezaaijing
Dagloonen der arbeiders
Kosten van onderhoud
Bemesting en vervoer
De onzuivere opbrengst bedragende      
En het bedrag der aftrekkingen      
Blijft voor zuivere opbrengst      
De opvolging van bebouwing van jaren zijnde, bedraagt het gedeelte of de zuivere opbrengst van den Nederlandschen bunder      
Ronde som      
De verhouding der aftrekkingen tot de onzuivere opbrengst is cents

2e Klasse

Onzuivere opbrengst
Aftrekkingen
De opvolging van bebouwing van jaren zijnde, bedraagt het gedeelte of de zuivere opbrengst van den Nederlandschen bunder      
Ronde som      

3e Klasse

Onzuivere opbrengst
Aftrekkingen
Volgens de gemaakte berekeningen en de vergelijkingen met de klasse bouwland, zijn de kosten voor de 3e klasse bepaald op      
De opvolging van bebouwing van jaren zijnde, bedraagt het gedeelte of de zuivere opbrengst van den Nederlandschen bunder      
Ronde som      

4e Klasse

Onzuivere opbrengst
Aftrekkingen
Volgens de gemaakte berekeningen en de vergelijkingen met de klasse bouwland, zijn de kosten voor de 4e klasse bepaald op      
De opvolging van bebouwing van jaren zijnde, bedraagt het gedeelte of de zuivere opbrengst van den Nederlandschen bunder      
Ronde som      

5e Klasse

Onzuivere opbrengst
Aftrekkingen
Volgens de gemaakte berekeningen en de vergelijkingen met de klasse bouwland, zijn de kosten voor de 5e klasse bepaald op      
De opvolging van bebouwing van jaren zijnde, bedraagt het gedeelte of de zuivere opbrengst van den Nederlandschen bunder      
Ronde som      

Hooilanden

1e Klasse

Onzuivere opbrengst
De hooilanden van de 1e klasse kunnen per Nederlandschen bunder bij de eerste maaijing, en aan nagras of daarmede gelijk staande weide, opleveren    Nederlandschen hooi van de 1e kwaliteit, tegen   
Aftrekkingen
Kosten van onderhoud
bestaande in schoonhouden der slooten, gelijk maken der molshoopen en andere dergelijke kosten (niet begrepen onder de polderlasten) per bunder      .
Maaijen, hooijen en opleggen
Bemesting en vervoer

2e Klasse

Onzuivere opbrengst
   Nederlandsche ponden hooi van de    kwaliteit tegen      
Aftrekkingen

3e Klasse

Onzuivere opbrengst
   Nederlandsche ponden hooi van de    kwaliteit tegen      
Aftrekkingen

4e Klasse

Onzuivere opbrengst
   Nederlandsche ponden hooi van de    kwaliteit tegen      
Aftrekkingen

Weilanden

1e Klasse

Onzuivere opbrengst
Aftrekkingen

Huurcontracten

Huurcontracten vormden een belangrijk uitgangspunt bij het bepalen van de kadastrale waarde een goed. Met name deze huurcontracten werden tijdens de totstandkoming zeer uitvoerig geïnventariseerd, en vervolgens ook beoordeeld op hun representativiteit. Bij twijfel over de aard van de huurcontracten voor specifieke klassen, bijvoorbeeld vanwege een pro-forma verhuur binnen familie onder de marktwaarde van het goed, werden deze huurcontracten verworpen. Er blijkt een zeer uitvoerige specificatie van dit proces te bestaan, waarbij de uitkomsten zeker niet algemeen samen te vatten zijn, maar waarbij daadwerkelijk voor alle gevallen een specifieke afweging werd gemaakt.

Pachtcontracten

Lijsten van pachtcontracten, houdende van elk contract opgave van eigenaar, pachter, notaris, datum, soort van gronden, grootte der gronden enz, 1828 - 1831.
volg-nommers Aanwijzing
van de
opneming der
nevensgemelde
pacht-contracten
namen der dagteekening Jaren
waarover het
kontrakt
loopt
Opgave
uit welke soorten
van grond het
verpachte goed
bestaat
Grootte
zoo als dezelve
in de akten
vermeld wordt
bedrag van de pacht aanmerkingen
tabel
van
toepassing
nommers Eigenaars
of
vruchtgebruikers
pachters
of
huurders
Notarissen
voor welke de kontrakten
gepasseerd zijn, en
op hoedanige wijze het
kontrakt is aangegaan
van het
kontrakt
van deszelfs
registrering,
met vermelding
van
het kantoor
pachtprijs
in geld
bedongen leveringen
in natura
verdere verpligtingen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Staat N° 8

TOEPASSING
van het provisionele tarief op de eigendommen, in de pachtcontracten vervat
Na het provisionele Tarief n° 7 te hebben opgemaakt, hebben de Taxateur en de Contrôleur de uitkomsten van hetzelve vergeleken met de eigendommen, in de Pachtcontracten vervat, en wel in dezer voege: Men heeft bevonden 1°., dat ten aanzien van het goed, behoorende aan den heer       verpacht bij contract van den       aan       voor       te      , het navolgende in aanmerking kwam:      
Vervolgens hetgeen uit de aangenomene Pachtcontracten is gebleken, bijeentrekkende in voege als volgt:
prijs bij de pachtcontracten bedongen opkomst van het verpachte volgens het
provisionele tarief
Eindelijk overgaande tot hetgeen van elk dier pachtcontracten moet worden afgetrokken, heb ik hetzelve bepaald, als volgt, en daarvan opgemaakt de volgende tabel:
Aard
van den aftrek
Aanwijzing
der
contracten
Redenen van aftrek Bedrag
van
den aftrek
van ieder
contract
Totaal
van het afte-
trekkene bij
soorten
van eigendom
De prijs de gezamenlijke pachtcontracten is      
Het bedrag van den aftrek is      
Het totaal der contracten wordt dus verminderd op      
Derzelver geheele opkomst, volgens tarief n° 7 is      
Dienvolgens is zij, vergeleken met de pachtprijzen meerder / minder de somme van      
Deze somme komt op       van het bedrag der provisionele begrootingen, en het is naar deze verhouding, dat men de 3de kolom van den hiernavolgenden staat heeft ingevuldL
Wat betreft de definitieve begrootingen, in de 4de kolom van gezegden staat gebragt, dezelve zijn vastgesteld volgens de slotsommen van het vergelijkend tableau n&deg 8bis kantonnaal.
Soort
der
eigendommen
Zuivere belastbare opkomst
Volgens het
provisioneel tarief
Volgens het
resultaat der huren
Volgens de
definitieve begrootingen
1 2 3 4
Gedaan te       den       18
De Taxateur,
De Controleur,

gesplitste huurkontrakten van de Gebouwde Eigendommen

Provincie      , Kanton      
Stad of gemeente       Bevolking       Zielen      .
Vergelijkende staat der huurprijzen en der voorloopige begrootingen van de gebouwde eigendommen
getal geklasseerde gebouwde percelen:      
Volg-nommer Aanwijzingen betrekkelijk de verhuurde percelen Aanwijzingen betrekkelijk de huurkontrakten Vaststelling
van de te doene afrekening wegens
de oppervlakte der gebouwen
en de ongebouwde erven
Onzuivere
huurprijs
alleen van
gebouwde
eigen-
dommen,
voortsprui-
tende uit
de aftrek-
king der
22e van de
18e kolom
Van dezen
prijs af te
trekken ¼
(of ½) voor
kosten van
onderhoud en
herstelling
Te vergelijkene
uitkomsten
Inlichtingen
belastbare waarde
der
gebouwen
Aanmerkingen
Namen Aard
der
eigen-
dommen
Ligging Dagtee-
kening
Of de huur-
kontrakten
onder-
handsch of
voor welken
Notaris zij
aangegaan
zijn
Kantoor
alwaar
de huur-
kontrak-
ten (ca-
su quo)

zijn
geregis-
treerd
Tijdstip
waarover de
huurkon-
trakten heb-
ben geloopen
Onzuivere huurprijs
der
eigenaren
der
huurders
volgens de verdeeling
der gemeente
volgens
de
kaart
van het
kadaster
voor een jaar van
elk huurkontrakt
Volgens
den
middel-
prijs
der
onder-
scheidene
hier
nevens
vermelde
prijzen
Grootte
van elk
perceel
Begroo-
ting per
bunder
volgens
het
voor-
loopig
tarief
Begrooting Blijft voor
zuiveren
huurprijs
der
gebouwen
Zuivere
opbrengst
der
gebouwen,
volgens de
vorloopige
begrootingen
Volgens het
kohier der
belasting op
het personeel
na vermin-
dering van de
waarde der
erven (22ste
kolom), en
het ¼ (of ½)
van het ove-
rige wegens
kosten van
onderhoud
Volgens
het
kohier
der
verponding
Straten,
plaatsen
of
grachten
Wijk Nommers Prijs
in
geld
Grond-
belas-
ting,
en
verdere
lasten
Geheel
bedrag
van
elk per-
ceel
afzon-
derlijk
der ver-
eenigde
perceelen
af te
trekken
van den
onzuive-
ren huur-
prijs
van
de
wijk
der
ver-
pon-
ding
Sectie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

G. 7bis

SPLITSING der huur-kontrakten en verkoop-akten van hout en gras, gebezigd voor de schatting der gemeente      

van den
verzam
lings staat
der
huur-kon-
trakten,
litt. S.
Namen
der
pachters,
huurders,
of
koopers
Dagteekening
van elk
huur-kontrakt
of
akte van
verkoop
Termijn
van
verpachting
Aantal
jaren,
waarover
de hout-
hakkingen
bij elke
akte zijn
verkocht.
Of het
huur-kontrakt
(of de akte
van verkoop)
is
verleden:
a. in het
openbaar
b. Notarieel
c. onder-
handsch.
Notarisse
of deurwaarders,
welke de akte
van verhuur of
verkoop hebben
opgemaakt
Pachtprijs
of
koopprijs
in
geld bedongen
Verdere verplichtingen, in gelds-
waarde overgebragt
Totaal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bezwaar

Een eigenaar kon bezwaar maken tegen hoe zijn percelen werden getaxeerd. Dit werd formeel aangetekend en bijgehouden, inclusief een uitvoerige administratieve afhandeling, dat erg gelaagd was in de bevoegdheid van diverse ambtenaren ter zake. Uit eerdere verkenning is al gebleken dat dit proces zeer gedegen werd gevoerd, en dat de bezwaren daadwerkelijk inhoudelijk geadresseerd werden. Dit resulteerde soms in een gegrond-verklaring en aanpassing, en soms tot een ongegrond-verklaring.