Koninklijk Besluit 13 Maart 1821 N° 73

Uit HisGIS
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Onderdeel van Groote Wegen

Datum: 13 Maart 1821
Nummer: 73

13 Maart 1821 N° 73

Wij Willem, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxembourg, enz, enz, enz.

Overwegingen

hebben besloten en besluiten:

Artikel 1

De op het aan Ons besluit van den KB 25 Juli 1816, N° 49 geannexeerd tableau, gebragte groote wegen blijven als zoodanig behouden, en de inkomsten van al dezelve, blijven op dezelfden voet[1] als tot heden toe heeft plaats gehad, verbonden voor de op die groote wegen gevestigde Negotiatien.

Artikel 2

De voormelde groote wegen worden verdeeld in twee klassen, volgens Staten A en B aan Ons tegenwoordig Besluit geannexeerd.

Artikel 3

De groote wegen van de eerste klasse met derzelver embranchementen, de in die wegen gelegen Bruggen en heulen, duikers etc. zullen staan onder het onmiddellijk beheer van het Departement van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat; wordende echter provisioneel hiervan uitgezonderd dat gedeelte van den zijtak van den Grooten weg N° 1 van de Lemmer tot Groningen loopende over Leeuwarden en Stroobos, het welk door de daartoe verpligte personen onder het beheer van de Staten der Provincie Vriesland bij voortduring zal worden onderhouden; de begrooting van Kosten voor het goed en regelmatig onderhoud der voorsz. wegen zal Ons telken Jare ter approbatie worden aangeboden.

Artikel 4

De groote wegen van de tweede klasse en derzelver embranchementen zullen staan onder de onmiddellijk beheering van de staten der onderscheiden Provincien waardoor dezelve loopen met last om in derzelver onderhoud te voorzien zullende aan dezelve voorloopig en tot na den afloop van de op die groote wegen gevestigde negotiatien zoodanige sommen te dien einde worden verstrekt, als wij daartoe zullen vernieuwen te kunnen aanwijzen.

Artikel 5

Wanneer eenige gedeelten van voormelde groote wegen, hetzij van de eerste het zij van de tweede klasse of daar ingelegen bruggen enz. welke bevorens zijn geweest ten laste van Gemeenten Korporatien of particulieren, tot heden toe nog niet tot derzelver lasten mogten zijn herbragt, zal daaromtrent onverwijld worden gehandeld overeenkomstig art. 2 der reglementaire verordeningen gearresteerd bij Ons Besluit van den 17 December 1819 N° 1.

Artikel 6

Over de voormelde groote wegen van de tweede Klasse, mitsgaders over de daar in gelegen Bruggen, heulen, duikers enz. zoo mede over dat gedeelte van den zijtak van den grooten weg N° 1 van de Lemmer naar Groningen het welk bij art. 3 is vermeld, blijft het oppertoezigt opgedragen aan het departement van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat.

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat is belast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit waar van afschrift zal worden gezonden aan Onzen Minister van financien aan den Raad van State en aan de Algemeene Rekenkamer.

Gegeven te Brussel den 13 Maart des jaars 1821, het achtste Onzer Regering.

A. Staat der Groote Wegen van de Eerste Klasse

behoort bij Besluit van 13 Maart 1821 N° 73

Nummer Benamingen Provincien Voorname Plaatsen Aanmerkingen
1 van Amsterdam naar de Hannoversche Grenzen. Noordholland, Utrecht, Gelderland, Overijssel Over Naarden, Amersfoort, Hoevelaken, Voorthuizen, Apeldoorn, Deventer, Holten, Goor, Delden, Oldenzaal.
1e zijtak van de Lemmer tot Groningen Vriesland & Gronigen over Leeuwarden en Stroobos
2e zijtak van Deventer tot Delfzijl Overijssel, Drenthe en Groningen over Zwolle, Meppel, Assen, Groningen, Appingadam
2 van Amsterdam naar de Pruisische Grenzen Noordholland, Utrecht over Naarden en Amsersfoort Dit gedeelte loopt langs den Grooten Weg der 1 Classe N° 1
Gelderland, Noord Braband, Limburg en Luik Lunteren, Arnhem, Nijmegen, Boxmeer, Venlo, Maastricht, Luik en Theux
3 van Amsterdam naar de fransche grenzen Noord holland door de Diemermeer Dit gedeelte loopt langs den Grooten Weg der 1 Classe N° 1
Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Braband, Antwerpen, Zuid-Braband en Henegouwen over Abcoude, Loenen, Breukelen, Utrecht, Vianen, Gorinchem, Steenwijksche veer, Oosterhout, Breda, Antwerpen, Mechelen, Brussel, Halle, Soigies, Bergen & Quievrain.
1e zijtak van Breda tot Middelburg Noord Braband en Zeeland over Rosendaal, Bergen op Zoom, Tholen, Gorisheok, Goes, en het Sloe
2e zijtak van Antwerpen naar de fransche grenzen bij Rijssel Oost en West Vlaanderen over het Vlaamsch hoofd, Sint Nicolaas, Lokeren, Gent en Kortrijk
3e zijtak van Brussel in de rigting naar Luxemburg en naar de Fransche Grenzen bij Givet Zuid Brabant, Henegouwen en Namen over Mont Saint Jean, Quatre Bras, Namen en Dinant
4 van Amsterdam naar Hellevoetsluis Noord- en Zuid-Holland over Haarlem, Haagsche Schouw, 's Gravenhage, Delft, Maassluis, Eiland Rosenburg en Brielle.
zijtak van Amsterdam tot het Nieuwediep Noord-Holland Haarlem, Alkmaar en het Zand
5 van 's Gravenhage naar de Hannoversche Grenzen Zuidholland, Utrecht, Gelderland en Overijssel Over het Haagsche Schouw langs den Grooten Weg der 1e classe N° 4.
Leyden, Woerden, Utrecht, Amersfoort
Hoevelaken, Apeldoorn, Deventer, Holten, Delden en Oldenzaal langs den Grooten Weg der 1e classe N° 1.
6 van 's Gravenhage naar de Pruissische Grenzen Zuid Holland, Utrecht over het Haagsche Schouw langs den Grooten Weg der 1e classe N° 4.
Leyden, Woerden, Utrecht en de Bilt langs den Grooten Weg der 1e classe N° 5.
Gelderland, Noord Braband Zeyst, Rhenen, Wageningen, Arnhem
Limburg en Luik Nijmegen, Venlo, Maastricht, Luik en Theux langs den Grooten Weg der 1e classe N° 2.
7 van 's Gravenhage naar de Fransche Grenzen Zuidholland, Noord Braband, Antweroen, Zuid Braband en Henegouwen over Delft langs den Grooten Weg der 1e classe N° 4.
Rotterdam, Dordrecht, de Moerdijk, Breda
Antwerpen, Mechelen, Brussel, Halle, Bergen en Quievrain langs den Grooten Weg der 1e classe N° 3.
zijtak van Rotterdam naar Maastricht Zuidholland, Noord Braband en Limburg over Papendrecht, Gorinchem, 's Hertogenbosch, Eindhoven, Valkenswaard, Hasselt
van 's Gravenhage naar Hellevoetsluis Zuidholland Delf, Maasluis, Brielle langs den Grooten Weg der 1e classe N° 4.
8 van Brussel naar de Hanoversche Grenzen Zuid Braband over Mechelen, Antwerpen, Breda langs den Grooten Weg der 1e classe N° 3.
Antwerpen Tilburg, 's Hertogenbosch, Grave, Nijmegen
Noord Braband Arnhem langs den Grooten Weg der 1e classe N° 2.
Gelderland Dieren en den kanonsdijk
Overijssel Zutphen, Deventer, Holten, Delden en Oldenzaal langs den Grooten Weg der 1e classe N° 1.
van Brussel naar de Fransche Grenzen Zuid Braband en Henegouwen Halle, Soignies, Bergen, Quievrain langs den Grooten Weg der 1e classe N° 3.
9 van Brussel naar de Pruissische Grenzen Zuid Braband, Limburg en Luik over Leuven, Tienen, Sint Truiden en Luik langs den Grooten Weg der 1e classe N° 2.
zijtak van Sint Truyen naar Maastricht Limburg over Tongeren
10 van Brussel naar Ostende Zuid Braband, Oost en West Vlaanderen over Assche, Aalst, Gent, Eecloo, Brugge
11 van Ostende naar Luxemburg Westvlaanderen, Henegouwen, Namen, Luik, Luxemburg over Nieupoort, Veurne, Yperen, Meenen, Kortrijk, Doornik, Saint Gilain, Bergen, Beaument, Philipstad, Neufchateau en Arlon het gedeelte tusschen Saint Gillain en Bergen behoort tot den Grooten weg der 1e Classe N° 3.
van Amsterdam naar 's Gravenhage Noord Holland en Zuid Holland over Haarlem en het Haagsche Schouw langs den Grooten Weg der 1e classe N° 4.
van Amsterdam naar Brussel Noord Holland, Utrech, Zuid Holland, Noord Braband, Antwerpen en Zuid Braband over Abcoude, Breukelen, Utrecht, Vianen, Gorinchem, Breda, Antwerpen en Mechelen langs den Grooten Weg der 1e classe N° 3.
van 's Gravenhage naar Brussel Zuid Holland Delft langs den Grooten Weg der 1e classe N° 4.
Noord Braband Rotterdam, Dordrecht, de Moerdijk
Antwerpen Breda langs den Grooten Weg der 1e classe N° 7.
Zuid Braband Antwerpen en Mechelen langs den Grooten Weg der 1e classe N° 3.

B. Staat der Groote Wegen van de tweede klasse

behoort bij besluit van 13 Maart 1821 N° 73

Provincien Nummer Benaming Embranchementen & Aanmerkingen
Noord Braband 1 van de Willemstad door Steenbergen, Bergen op Zoom, tot op de Grensscheiding van de Provincie Antwerpen bij Putten Embranchement: van Steenbergen tot Tholen
Eenige gedeelten van dien weg zijn niet zooveel verbeterd, dat een of meerdere tollen op denzelven kunnen worden geplaatst, komende de overige gedeelten ten laste van de belanghebbenden worden herbragt.
2 van Breda naar Turnhout tot op de grensscheiding met de Provincie Antwerpen Beide deze wegen slechts geprojecteerd zijnde, zoo kunnen de thans plaats hebbende communicatien provisioneel blijven, terwijl de belanghebbende aangelanden door de provinciale staten zullen behooren verpligt te worden om die commumicatien in staat van bruikbaarheid te houden.
3 van Turnhout naar Venlo over Valkenswaard voor zoo verre dezelve zich in de provincie uitstrekt
4 van 's Hertogenbosch naar de Maas bij het fort Crevecoeur kan worden herbragt ten laste van diegeenen welke bevorenst met het onderhoud waren belast.
Zuid Braband 1 van Assche naar Dendermonde tot op de Grensscheiding met Oost Vlaanderen
2 van Brussel over Wavre naar Gembloux tot op de grensscheiding met de Provincie Namen Embranchement: van Averghem tot Tervuren
3 van Mont Saint Jean over Nijvel naar Marimont tot op de grensscheiding met de Provincie Henegouwen Embranchement: van Nijvel tot quatrebras
4 van Halle naar Enghien tot op de grensscheiding met Henegouwen
5 van Quatrebras naar Gosselies tot op de Grensscheiding met Hengouwen
6 van Brussel naar Ninove tot op de grensscheiding met Oost Vlaanderen
7 van Mechelen over Leuven naar Namen voor zoo verre dezelve in de provincie begrepen is
8 van Leuven over Diest naar Beringen tot op de grensscheiding met Limburg
9 van Diest naar Sint Truyen tot op de grensscheiding met Limburg
10 van Turnhout over Diest, Thienen, Gelnacken naar Gembloux voor zooverre dezelve in de Provincie is begrepen
Limburg 1 van Valkenswaard over Venlo naar Stralen voor zoo verre dezelve in de provincie is begrepen
2 van Horn over Roermonde naar Dusseldorp tot op de grensscheiding naar Pruissen
3 van Thorn over Peer naar Diest tot op de grensscheiding met Zuid Braband
4 van Sint Truyen over Hasselt, Stockem, Sittard, naar de Pruisische grenzen
5 van Hasselt over Tongeren naar Luik tot op de grensscheiding met de provincie Luik
6 van Sint Truyen over Diest naar Turnhout voor zooverre dezelve in de provincie is begrepen
7 van Maastricht over Valkenburg naar 's Hertogenroede
8 van Maastricht naar Aaken tot op de Pruisische grenzen
Gelderland 1 van Kuilenburg over Bommel naar 's Hertogenbosch tot de grensscheiding met Noord Braband het onderhoud van dien weg kan tenlaste van die genen welke daarmede voor 1810 belast waren herbragt worden
2 van Wageningen over Nijmegen naar de Pruisische grenzen het onderhoud van dien weg kan ten lasten van de belanghebbenden worden terug gebragt
3 van Arnhem over Zevenaar naar de Pruisische grenzen
4 van Dieren over Doesburg, Doetinchem, Bredevoort naar de Pruisische grenzen deze weg moet gedeeltelijk door de belanghebbenden onderhouden worden
5 van Grave naar de Pruisische grenzen in de richting van Kleef door de belanghebbenden te onderhouden
Luik 1 van Luik naar Tongeren tot de grensscheiding met Limburg
2 van Luik over Herve, Henry Chapelle naar Eupen tot de Pruissische grenzen Embranchement: van Herve tot Visé, van Battice tot Theux
van Luik over Hoey tot de grensscheiding met Namen
3 van Luik over Terwagne, Marche, Saint Hubert tot aan de grensscheiding met Luxemburg Embranchement: van Terwagne naar Ciney tot aan de grensscheiding met Namen
Embranchement: van Marche naar Namen tot aan de grensscheiding met Namen
4 van Marche naar Bastogne tot op de grensscheiding met het Groot Hertogdom Luxemburg
5 van Spa over Stavelot naar Diekirch tot op de grensscheiding met het Groot Hertogdom Luxemburg Embranchement: van Stavelot naar Malmedy
Oost-Vlaanderen 1 van Maldeghem naar Aardeburg tot de grensscheiding met Zeeland
2 van Hulst over Sint Nicolas, Dendermonde, Aalst, Ninove, Gerardsbergen naar Lessines voor zoo verre dezelve in de provincie is begrepen Embranchement: van Ninove naar Brussel tot de Grensscheiding met Zuid Braband
3 van Lokeren over Dendermonde naar Assche tot de Grensscheiding met Zuid Braband
4 van Melle over Gerardsbergen naar Enghien tot de grensscheiding met Henegouwen
5 van Gent over Audenaarde, Renaix naar Leuze tot de grensscheiding met Henegouwen
6 van Kortrijk over Audenaarde tot Gerardsbergen
7 van Deynse naar Thielt tot op de grensscheiding met West-Vlaanderen
West-Vlaanderen 1 van Blankenberg over Brugge tot Kortrijk
2 van Kortrijk naar Audenaerde tot op de grensscheiding van Oost-Vlaanderen
3 van Nieupoort over Ghistelles, Brugge, naar Sluis tot op de grensscheiding met Zeeland
4 van Ostende over Ghistelles, Thourout, Thielt naar Deinze tot de grensscheiding van Oost-Vlaanderen
5 van Roestbrugge over Poperingen, Yperen, Warneton, Menen naar Warcoing tot de grensscheiding met Henegouwen
Henegouwen 1 van Warcoing naar Meenen tot op de grensscheiding met West-Vlaanderen
2 van Doornik naar Rijssel tot de Fransche grenzen
3 van Doornik naar Sint Amand tot de grensscheiding met Frankrijk
4 van Renaix over Leuze naar Condé voor zoo verre dezelve in de provincie is begrepen
5 van Geraardsbergen over Ath, Bergen naar Maubeuge voor zoo verre dezelve in de provincie is begrepen
6 van Halle over Enghien, Ath, Leuze tot Bary voor zoo verre dezelve in de provincie is begrepen
7 van Geraardsbergen over Enghien, Soignies, Roeulx, Marimont tot fontaine l'Eveque voor zoo verre dezelve in de provincie is begrepen
8 van Binch naar Nijvel tot op de grensscheiding met Zuid Braband
9 van Bergen over Binch, fontaine l'Eveque, Charleroy, Fleurus naar Sombraf tot op de grensscheiding met Namen
10 van quatrebras over Gosselies, Charleroy, maar Florennes voor zooverre dezelve in de provincie is begrepen Embranchement: naar Chatelet
11 van Beaumont over Chimay naar Cauven tot op de grenzen van Namen
Noordholland 1 van Enkhuizen over Hoorn, Edam tot Buchsloot Deze wegen zijn steeds door de belanghebbende stede onderhouden geworden
2 van Hoorn naar Alkmaar
Zuidholland 1 van Maassluis over Schiedam, Delfshaven tot Rotterdam In afwachting der finale bestrating van dien weg kan op dezelven een tol worden gevestigd, als dezelve als zandweg goed wordt onderhouden
2 van de Hoflaan bij Rotterdam over Gouda, oudewater naar Utrecht tot op de grensscheiding met de provincie Utrecht Het gedeelte van Gouda tot de grenzen met Utrecht kan herbragt worden ten laste van diegenen aan wie het onderhoud voor 1820 incumbeerde
3 van Hellevoetsluis over Dirksland tot Herkingen ut Supra
4 van Rotterdam tot numansdorp gezegd de Badensluis
Zeeland 1 van Bruinisse over Zierikzee, Colijnsplaat, Veere, Middelburg, Vlissingen, Breskens en Sluis naar Brugge tot op de grensscheiding met West-Vlaanderen Embranchement: van Colijnsplaat over Wolphaartdijk tot Wissenkerke
Onderscheiden wegen in Zeeland, thans gedeelten van groote wegen uitmakende, wierden bevorens door de belanghebbenden onderhouden; deze maatregel kan opnieuw worden ingevoerd
2 van Sluis over Aardenburg naar Maldeghem tot op de grensscheiding met Oost-Vlaanderen
3 van Goes over Ellewoutsdijk, Terneuse, Axel, Hulst, naar Sint Nicolaas tot op de grensscheiding met Oost-Vlaanderen
Namen 1 van Leuven over Namen naar Marche, voor zoo verre dezelve in de provincie is begrepen
2 van de aansluiting aan het embranchement n° 3 van den grooten weg der 1 klasse n° 3 over Gembloux naar Wavre tot op de grensscheiding met Zuid Brabant
3 van Dinant over Ciney naar Terwagne tot de grensscheiding met Luik
4 van Charleroy over ? Flouimesl ?, Philipstad, Marienburg naar Rocroi, voor zoo verre dezelve in die provincie is begrepen
5 van Chimay over Couvin, Marienburg tot aan de aansluiting met den grooten weg der 1 classe n° 11
6 van Namen naar Hoey tot de grensscheiding met Luik
7 van Charleroy over Gembloux naar Gelnaeken, voor zoo verre dezelve in die provincie is begrepen
Antwerpen 1 van Putten over Kapelle tot aan de aansluiting met den Grooten weg der 1 klasse n° 3
2 van Breda over Turnhout naar Diest voor zoo verre dezelve in de provincie is begrepen
3 van Antwerpen over Turnhout naar Valkenswaard tot op de grensscheiding met Noord Braband
4 van Mechelen naar Leuven tot de grenzen van Zuid Braband
Utrecht 1 van Utrecht over Houten naar keulenburg Deze weg in een goeden staat zijnde en onderhouden wordende zoo zouden op denzelven een of meerder tollen tot vinding der onderhoudskosten kunnen worden gevestigd.
2 van Meeren naar Oudewater tot de grensscheiding met Zuidholland door de bevorenst verpligten ter vocar onderhouden.
Vriesland 1 van Harlingen over Leeuwarden tot Dokkum De drie nevensgaande wegen zijn bereids in 1820 door de provinciale Staten ten lasten van de belanghebbenden herbragt.
2 van Joure over Heerenveen tot de Oudeschans of de grensscheiding met Groningen
3 van Akkrum bij de aansluiting van het embranchement N° 1 der grooten wegs der 1 klasse n° 1 over Heerenveen naar Steenwijkerwold tot op de grensscheiding met Overijssel
Overijssel 1 van de aansluiting van het embranchement n° 2 des grooten wegs der 1 classe n° 1 over Steenwijkerwold naar Heerenveen tot de grensscheiding met Vriesland. door de belanghebbenden onderhouden.
2 van Kampen over Zwol, Almelo, Hengelo, Enschedé tot de Hannoversche grenzen Embranchement: van Almelo tot Oldenzaal
deze weg was voor 1810 ten laste van de aangelanden en bestond uit heisporen zulks kan wederom op den ouden voet worden terug gebragt; echter moet Jaarlijks een gering Subdsidie ad ƒ 100 aan de eigenaren van de Schuldenburger brug betaald worden
Groningen 1 van Zoltkamp over Groningen tot de nieuwe schans Beide deze wegen kunnen wederom herbragt worden ten laste van degenen welke voor 1810 daarmede bezwaard waren
2 van het embranchement n° 1 des grooten wegs n° 1 bij Enumatil tot de oude Schans op de grenzen van Vriesland
Drenthe 1 van Mepel naar Steenwijk Door de belanghebbenden onderhouden
Luxemburg 1 van Stavelot over Diekirch, Luxemburg naar Diedenhoven voor zoo verre dezelve in het Groot Hetogdom is begrepen
2 van Marche over Bastogne, Diekirch, Echternach naar Trier voor zoo verre dezelve in het Groot Hertogdom is begrepen
3 van Bastogne over Arlon naar Longwy tot de Fransche grenzen
4 van Saint Hubert over Bouillon naar Sedan voor zoo verre dezelve in het Groot Hertogdom is begrepen
5 van Aubanch bij de Fransche Grenzen over Luxemburg naar Trier tot de Pruissische Grenzen Embranchement: van Luxemburg tot Remich
  1. Blijven, denzelfden voet zijn in rapport 238/25 W onderstreept.