Rapport N° 238/25 W

Uit HisGIS
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Onderdeel van Groote Wegen

Datum: 3 Maart 1821
Nummer: 25

Omslag

N° 1

Zij deze gerenvoijeerd aan den Raad van State om consideratien en advies

Hierbij gevoegd het rapport van den Minister van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat in d 24 februari 1821 N° 238/36 W

Brussel, den 3 Maart, 1821

Exh. 5 Maart 1821 N° 3

N° 238/25

Brussel, den 2 Maart 1821

W: 238

N° 25 W

Exh. 3 Maart 1821 N° 1

Ter gehoorzame voldoening aan den last van Uwe Majesteit, mij mede gedeeld door den Staats Raad, belast met de directie der Staats Secretarij, bij deszelfs missive van den 25 Februarij N° 68, heb ik de eer Hoogstdezelve bij dezen aan te bieden vijf ontwerpen van besluiten, nopens de nieuwe bepalingen, welke, naar aanleiding van mijne voordragt 29 Januarij ll N° 22 W met opzigt tot de administratie en beheering der groote wegen zouden kunnen worden ingevoerd.

A: Eerste concept besluit

Het eerste dier concept besluiten (A) bevat de daarstelling van het gewijzigd sijstema, bij het zelve zijn gevoegd twee staten, houdende de benaming van de groote wegen der eerste en der tweede klasse.

Ten einde alle verwarringen te voorkomen en de administratie zoo veel mogelijk te faciliteren, heb ik gemeend de groote wegen van de tweede klasse volgens de Provincien te moeten verdeelen in elke Provincie met N° 1 aanvangende: de staat dier wegen bevat wijders de aanmerkingen omtrent de gedeelten van dezelve, in de Noordelijke Provincien, welke bevorens door Gemeenten, Collegien of Partikulieren zijn onderhouden geweest en tot dezelver lasten zouden behooren te worden herbragt, in zoo verre zulks tot heden toe nog niet is geschied.

Ten opzigte van die gedeelten der groote wegen van de eerste klasse, welke zich in gelijk geval bevinden zal ik ingevalle Uwe Majesteit zich met de door mij geproponeerde concept besluiten gelieve te vereenigen, niet nalaten onverwijls over te gaan tot de volledige executie van art. 2 der reglementaire verordeningen, gearresteerd bij besluit van 17 December 1819 N° 1.

B: Tweede concept besluit

Het tweede concept besluit (B) bevat de bepalingen der sommen welke voor den dienst van 1821 zullen mogen worden aangewend, tot onderhoud der groote wegen van de eerste klasse gerepartitieerd op dien voet voorgedragen bij het Tableau F gevoegd geweest bij mijne missive van den 29 Januarij 1821 N° 22 W.

Ik vleye mij, dat, vooral na de volledige executie van Art. 2 der Reglementaire verordeningen van 17 December 1819 N° 1, eenige crediten welligt economien zullen opleveren: het komt mij billijk voor dat deze economien onder die Provincien worden verdeeld welke zulks het meest behoeven, en die door eigenene bijdragen in de onderhoudskosten van de groote wegen der tweede klasse zullen tonen tot bereiking van het nuttig doelwit te willen mede werken; in dezen geest is de redactie van art. 5 van het onderhavige concept besluit opgemaakt, het zelve staat in verband met het slot van Art. 4 van het concept besluit C.

Ik durve zelfs nog een stap verder gaan; wanneer er op de voor de groote wegen der 1ste klasse toegestande fondsen geene of slechts geringe economien mogten bestaan, en de provincien zich allezins welwillend toonden om uit eigen middelen al het mogelijke bij te dragen; doch dien onverminderd en nog een te kort bestond voor de wegen der 2e klasse: dan zoude een uitdeeling van eene som van veertig a vijftig duizend gulden, onder de meest behoevende en meest welwillende Provincien, mij als een wel gebruikte uitgave voorkomen en niet weinig medewerken tot bereiking van Uwer Majesteits doelwit: en deze uitgave van veertig a vijftig duizend gulden geteld bij het thans meer benoodigde dan in 1820, voor het onderhoud van al de groote wegen ad ƒ 16568 zoude nog verre blijven beneden de ƒ 100.000 waarmede volgens advijs van den Raad van State het geaccordeerde voor 1820 zoude kunnen worden verhoogd.

C: Derde concept besluit

Het derde conceptbesluit (C) bevat de bepaling der abonnementen aan de Provincien, over 1821, toe te staan, voor het onderhoud van de groote wegen de 2e klasse, op den voet van het Tableau E, gevoegd geweest bij mijne voordragt van 29 Januarij ll N° 22 W: waartoe ik eerbiedig de vrijheid neem mij te refereren, alsmede tot de consideratien dien relatief vervat in mijne missive van den 29 Januarij ll N° 22 W. Het slot van Art. 4 van dit concept besluit staat in verband met art. 5 van het concept besluit B.

Ik heb gemeend (Art: 3 van dit besluit) aan de staten de meest mogelijke latitude te moeten overlaten omtrent het disponeren op de hun toegestane fondsen, mits dezelve niet overschreidende: de bepalingen van Art. 24 en volgende der Reglementaire verordeningen, (welke ook van applicatie zijn gemaakt op de Provinciale wegen), komen mij voor ook alhier te kunnen worden toegepast, zullende zulks de administratie vereenvoudigen en de afdoening van zaken bespoedigen.

D: Vierde concept besluit

Het vierde concept besluit (D) bevat eenige reglementaire verordeningen, omtrent de onder het onmiddellijk beheer en de administratie der Provincien te brengen groote wegen van de tweede klasse: deze bepalingen zijn in den geest van die gearresteerd bij Uwer Majesteis besluit van den 10 mei 1820 N° 2, echter met eenige weglatingen en wijzigingen, welke mij zijn voorgekomen voor de Administratie nuttig en voor de Provinciale Administrateuren aangenaam te zullen zijn. Het is mij wijders doelmatige toegeschreven, dat de begrootingen der wegen van de tweede klasse (Art 1 van het concept besluit), even als die der eerste klasse jaarlijks aan de approbatie van Uwe Majesteit worden onderworpen: ten einde Hoogstdezelve Kunne beoordeelen in hoe verre de Staten aan hunne verpligtingen voldoen, terwijl wanneer, onverhoopt, de eene of andere Provincie weigerachtig mogt blijven om uit eigene middelen bijdragen te doen, Uwe Majesteit Zelve zoude kunnen fixeren die groote wegen der tweede kasse tot wier onderhoud Hoogstdezelve verlangt dat de abonnementen vanwege den Lande worden besteed.

E: Vijfde concept besluit

Het vijfde conceptbesluit (E) eindelijk, bevat eenige financiele verordeningen, omtrent de geldelijke administratie der groote wegen van de tweede klasse: door het gedeeltelijk veranderen der Administratie zijn de bepalingen bevorens te dezen aanzien, bij Uwer Majesteits besluit van den 10 Mei 1820, N° 3 daargesteld, ondoelmatig geworden; alles is thans gewijzigd naar de reglementaire verordeningen gearresteerd bij besluit van 17 December 1819 N° 1 en de financiele Administratie der groote wegen van de tweede klasse gebragt op den voet als die der Provinciale wegen, deze schikking komt mij doelmatig voor, zijnde er gezorgd dat nimmer de geopende crediten mogen worden overschreden.

Ik verzoek met Uwer Majesteits bevelen ter zake voorschr. te mogen worden vereerd.

De minister van Binnlandsche zaken en waterstaat,

[handtekening]

Concept besluit

Dit is de kladversie van Koninklijk Besluit 13 Maart 1821 N° 73[1]

A. Tableau den voorgedragen Groote Wegen van de Eerste Klasse, onder de onmiddelijke beheering van het Departement van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat

Bestemming Benaming Onderdeelen Embrachementen en Aanmerkingen
communicatie van Amsterdam met Noordelijk Duitschland 1 van Amsterdam naar de Hannoversche Grenzen
 1. Noord holland
 2. Utrecht
 3. Gelderland
 4. Overijssel
over Muiden, Naarden, Amersfoort, Deventer, Hengelo en Oldenzaal tot de grenzen
communicatie van Amsterdam met Zuidelijk Duitschland 2 van Amsterdam naar de Pruissische Grenzen
 1. Noord Holland
 2. Utrecht
 3. Gelderland
 4. Limburg
 5. Luik
langs de weg N° 1 tot Amersfoort wijders over Lunteren, Arnhem, Nijmegen, Venlo, Maastricht, Luik en Spa tot de Grenzen
communicatie van Amsterdam met Frankrijk 3 van Amsterdam naar de Fransche Grenzen
 1. Noord Holland
 2. Utrecht
 3. Zuid Holland
 4. Noord Braband
 5. Antwerpen
 6. Zuid Braband
 7. Henegouwen
over Utrecht, Gorinchem, Breda, Antwerpen, Brussel, Mons en Quievrain tot de grenzen
Communicatie der koopsteden Amsterdam & Antwerpen.
communicatie van Amsterdam met Engeland 4 van Amsterdam naar Hellevoetsluis
 1. Noord holland
 2. Zuid holland
Embranchement: Noord holland: van Haarlem over Alkmaar naar 't nieuwe Diep
over Haarlem, 's Gravenhage, Delft en Maaslandsluis tot Hellevoetsluis.
Communicatie tusschen de koopsteden Amsterdam en Rotterdam, langs dezen Weg en die n° 7.
communicatie van 's Gravenhage met Noordelijk Duitschland 5 van 's Gravenhage naar de Hannoversche Grenzen
 1. Zuid Holland
 2. Utrecht
over Leyden en Utrecht naar Amersfoort en voorts den Grooten Weg der 1e klasse N° 1
communicatie van 's Gravenhage naar Zuidelijk Duitschland 6 van 's Gravenhage naar de Pruissische Grenzen
 1. Utrecht
 2. Gelderland
Tot Utrecht de rigting des wegs N° 5 wijders over Zeyst, Amerongen tot Arnhem en van daar de rigting van den Grooten Weg der 1e Klasse N° 2
communicatie van 's Gravenhage met Frankrijk 7 van 's Gravenhage naar de Fransche Grenzen
 1. Zuid holland
 2. Noord holland [sic]
over Delft, Rotterdam en Dordrecht tot Breda, en van daar de rigting des grooten wegs der 1e klasse n° 3
Commuunicatie tusschen de koopsteden Rotterdam en Antwerpen
communicatie van 's Gravenhage met Engeland " van 's Gravenhage naar Hellevoetsluis In de rigting van de Grooten Wegs der 1e klasse n° 4
communicatie van Brussel met Noordelijk Duitschland 8 van Brussel naar de Hannoversche Grenzen
 1. Noord Braband
 2. Gelderland
 3. Overijssel
tot Breda, grooten weg der 1e klasse n° 3, van daarover 's Hertogenbosch en Grave tot Nijmegen, voorts den grooten weg der 1e klasse n° 2 van Nijmegen tot Arnhem van daar over Zutphen naar Deventer en voorts den groote weg der 1e klasse N° 1.
communicatie van Brussel met Zuidelijk Duitschland 9 van Brussel met de Pruisische Grenzen
 1. Zuid Braband
 2. Limburg
 3. Luik
over Leuven, Tierlemont en St Trond tot Luik, voorts de rigting der grooten wegs der 1e klasse N° 2.
communicatie van Brussel met Frankrijk " van Brussel naar de Fransche Grenzen " In de rigting van den grooten weg der 1e klasse n° 3.
communicatie van Brussel met Engeland 10 van Brussel naar Oostende
 1. Zuid Braband
 2. Oost Vlaanderen
 3. West Vlaanderen
over Gent en Brugge
verbinding der fortificatien van 't Zuidelijk frontier 11 van Oostende naar Luxemburg
 1. West Vlaanderen
 2. Henegouwen
 3. Namen
 4. Luxmburg
Verbinding der fortification van 't Zuidelijk frontier over Nieupoort, Veurne, Yperen, Menen, Doornik, Mons, Philippeville, Libonbak, Neufchateau en Arlon.
onderlinge communicatie tusschen Amsterdam, 's Gravenhage en Brussel van Amsterdam met 's Gravenhage " langs den Grooten Weg der 1e klasse N° 4.
van Amsterdam met Brussel " langs den Grooten Weg der 1e klasse N° 3.
van 's Gravenhage met Brussel " langs den Grooten Weg der 1e klasse N° 7.

Tableau der voorgedragen groote wegen van de tweede klasse en embranchementen onder de beheering van de heeren staten der respectieve Provincien

[per Bestemming]

hoofdplaats der
Provincie met
Benaming Aanmerkingen
Amsterdam 1 Luik tot Gorinchen langs den Groten Weg der 1ste klasse N° 3 van daar over 's Hertogenbosch, Lindhoven, Hasselt en Tongeren.
2 Brugge tot Antwerpen langs den Grooten Weg der 1e klasse N° 3 en van daar over Gent.
3 Middelburg Tot Delft langs den grooten weg der 1e klasse N° 4 van daar tot Rotterdam langs den groooten weg der 1 klasse N° 7, voorts over de Willemstad, Tholen en Goes.
4 Leeuwarden over de Zuiderzee tot de Lemmer en van daar over Heerenveen en Akkrum.
5 Groningen over de Zuiderzee tot de Lemmer van daar tot Heerenveen den grooten weg der 2 klasse N° 4 voorts over Gorredijk en Enumatil.
6 Assen over de Zuiderzee tot Zwolle en voorts over Meppel
7 Luxemburg tot Brussel langs den groote weg der 1 klasse n° 3 van daar over Namen, Marche en Bastogne.
's Hertogenbosch Langs den grooten weg der 2 klasse N° 1.
Brussel Langs den grooten weg der 1 klasse N° 3.
Maastricht Tot Tongeren langs der grooten weg der 2 klasse N° 1 wijders het embrachement van Tongeren tot Maastricht
Arnhem Langs den grooten weg der 1 klasse N° 2.
Gent Langs den grooten weg der 2 klasse N° 2.
Mons Langs den grooten weg der 1 klasse N° 3.
's Gravenhage Langs den grooten weg der 1 klasse N° 4.
Namen Tot Brussel langs den grooten weg der 1 klasse N° 3 voorts langs den grooten weg der 2 klasse N° 7.
Antwerpen Langs den grooten weg der 1 klasse N° 3.
Utrecht Als voren
Zwolle over de Zuiderzee
's Gravenhage 8 's Hertogenbosch Tot Rotterdam den grooten weg der 1e klasse N° 4 en 7 voorts over Alblasserdam naar Gorinchem en wijders den grooten weg der 2e klasse N° 1.
Brussel Langs den grooten weg der 1 klasse N° 7.
Maastricht Tot Rotterdam langs den grooten weg der 1e klasse N° 7 voorts langs den grooten weg der 2 klasse N° 1 tot Tongeren en van daar V Embranchement tot Maastricht.
Arnhem Langs den grooten weg der 1 klasse N° 6
Luik Langs de grooten weg der 1 klasse N° 7 die van de 2e klasse n° 8 en n° 1.
Gent Langs den grooten weg der 1 klasse n° 7 en den grooten weg der 2 klasse n° 2
Brugge Als voren.
Mons Langs den grooten Weg der 1ste klasse N° 7
Amsterdam Langs den grooten Weg der 1ste klasse N° 4
Middelburg Langs den grooten Weg der 2e klasse N° 3
Namen Langs den grooten Weg der 1ste klasse N° 7 en den grooten Weg der 2 klasse n° 7.
Antwerpen Langs den grooten Weg der 1ste klasse N° 7
Utrecht Langs den grooten Weg der 1ste klasse N° 5
Leeuwarden Langs den grooten Weg der 1ste klasse N° 4 voorts oer de Zuiderzee en den grooten weg der 2 klasse n° 5
Zwolle Langs den grooten Weg der 1ste klasse N° 4 voorts over de Zuiderzee
Groningen Langs den grooten Weg der 1ste klasse N° 4 voorts over de Zuiderzee en den grooten weg der 2 klasse n° 5.
Assen Langs den grooten Weg der 1ste klasse N° 4 voorts over de Zuiderzee en den grooten weg der 2 klasse n° 2
Luxemburg Langs den grooten Weg der 1ste klasse N° 7 en over den grooten der 2 klasse n° 7
Brussel 9 Maastricht tot Saint Trond den grooten Weg van de 1 klasse n° 9 en van daar over Tongeren over Maastricht naar de Grenzen.
10 Middelburg Tot Eclo langs den grooten Weg der 1 klasse n° 10 van daar over Maldeghem, Aardenburg, Breskens en Vlissingen.
11 Leeuwarden Tot Deventer de groote wegem der 1 klasse n&deg 3, n° 8 en n° 2 wijders van Deventer tot Zwolle, voorts den grooten weg der 2 klasse n° 6 tot Meppel en van daar over Heerenveen
12 Groningen Tot Meppel als Voren en van daar den grooten weg der 2 klasse n° 6 tot Assen, wijders vandaar op Groningen
's Hertogenbosch Langs de groote wegen der 1 klasse n° 3 en 8
Arnhem Als voren n° 3, 8 en 2
Luik Langs den grooten Weg der 1 klasse n° 9
Gent Langs den grooten Weg der 1 klasse n° 10
Brugge Als voren
Mons Langs den grooten weg der 1 klasse n° 3
Amsterdam Idem
Haag Idem N° 7 en n° 3
Namen Langs den grooten weg der 2 klasse n° 7
Antwerpen Langs den grooten weg der 1 klasse n° 3
Utrecht Als voren
Zwolle Tot Deventer de groote wegen der 1 klasse n° 3, n° 8 en n° 2 voorts den grooten weg der 2 klasse n° 11
Assen Als voren wijders den grooten weg der 2 klasse n° 6
Luxemburg Langs den grooten weg der 2 klasse 7

† Onderdeelen volgens de Provincien waar door deze Wegen lopen

[per Provincie]

Noord Braband

 • van 's Hertogenbosch naar Crevecoeur
 • van Breda naar Zwaluw
 • van Breda naar Bergen op Zoom
 • van Bergen op Zoom naar Putten
 • van Breda naar Turnhout
 • van Valkenswaard naar Turnhout en naar Venlo

Zuid Braband

 • van Grimbergen naar Lokeren
 • van Brussel naar Ninove
 • van Halle naar Enghien
 • van Brussel over Nivelles
 • van Nivelles over Quatrebras
 • van Mont Saint Jean over Quatrebras
 • van Brussel naar Vleurgat
 • van Brussel naar Tervuren
 • van Leuven naar Mechelen en naar Namen
 • van Leuven over Diest
 • van Tienen over Diest
 • van Tienen naar Gembloux
 • van Diest naar Turnhout
 • van Diest naar Sint Truyen

Limburg

 • van Venlo naar Valkenswaard
 • van Roermont naar Diest
 • van Sint Truyen naar Diest
 • van Sint Truyen over Hasselt en Sittard
 • van Maastricht naar Rolduc

Gelderland

 • van Ellekom over Doesburg en Breevoort
 • van Arnhem over Zevenaar
 • van Wageningen over Nijmegen
 • van Bommel naar Crevecoeur en Culemborg
 • van Grave naar Groesbeek

Luik

 • van Luik over Huy
 • van Luik over Terwagne
 • van Luik over Marche en Saint Hubert
 • van Spa naar Dusselt
 • van Stavelot naar Malmedy
 • van Viset over herve en Vervier naar Theux
 • van Luik over herve naar Aken en naar Eupen

Oost-Vlaanderen

 • van Sint Nicolaas naar Hulst
 • van Sint Nicolaas naar Geertsbergen
 • van Lokeren naar Grimbergen
 • van Ninove naar Oudenaarde
 • van Geertsbergen naar Gent
 • van Geertsbergen naar Oudenaarde
 • van Gent over Oudenaarde en Ronse
 • van Oudenaarde naar Avelghem
 • van Gent over Deynse naar Kortrijk en naar Thielt

West-Vlaanderen

 • van Brugge naar Sluis
 • van Brugge naar Blankenberge
 • van Brugge naar Nieuwpoort
 • van Brugge over Kortrijk naar Warcoing
 • van Ostende over Thouroucht en Thielt
 • van Yperen naar Roesbrugge en naar Warneton
 • van Menen over Kortrijk naar Avelghem
 • van Kortrijk naar de grenzen
 • van Kortrijk naar Deynze

Henegouwen

 • van Soignies over Enghien naar Geertsbergen
 • van Soignies over Roeulx naar Fontaine
 • van Ath over Enghien naar Halle
 • van Ath over Leuse
 • van Leuze naar Peruwels en over Frasnes naar Ronse
 • van Doornik over Ansoing
 • van Mons over Ath naar Geertsbergen
 • van Mons naar de Grenzen
 • van Binche naar Nivelles
 • van Mons over Binche en Charleroy en Fleurus
 • van Charleroy naar quatre bras
 • van Charleroy naar Chatelet
 • van Charleroy naar Philippeville
 • van Beaumont over Chimay naar Couvin

Zuid-Holland

 • van Rotterdam naar Maassluis
 • van Rotterdam over Gouda naar Utrecht
 • over het Eiland Overflacqué

Noord-Holland

 • van Amsterdam over Hoorn naar Enkhuizen
 • van Alkmaar naar Hoorn

Zeeland

 • van Middelburg over Veere, Kolijnsplaat en Zierikzee
 • van Kolijnsplaat over Goes, Ellewoutsdijk, Terneuse, Axel en Hulst

Namen

 • van Namen naar Leuven
 • van Namen naar Ligny
 • van Gembllours naar Rammelies en naar Fleurus
 • van Namen over Bouvignies, Charlemont naar Marienburg
 • van Philippeville naar Charleroy
 • van Philippeville over Marienburg en Couvin
 • van Couvin naar Chimay
 • van Dinant naar Givet
 • van Dinant over Ciney naar Luik
 • van Namen over Ardennes naar Huy

Antwerpen

 • van Antweroen naar Putten
 • van Antweroen over Turnhout, naar Valkenswaard
 • van Turnhout naar Breda
 • van Turnhout naar Diest

Utrecht

 • van Utrecht naar Culemborg

Vriesland

 • van Leeuwarden naar Dokkum
 • van Leeuwarden naar Harlingen
 • van Leeuwarden naar Groningen

Overijssel

 • van Zwolle naar Kamoen
 • van Zwolle over Almelo naar Oldenzaak
 • van Almelo over Hengelo naar Enschede

Groningen

 • van Groningen naar de Zoltkamp
 • van Groningen naar Leeuwarden
 • van Groningen naar Assen
 • van Groningen naar de Nieuweschans
 • van Groningen naar Delfzijl

Drenthe

 • van Assen naar Groningen

Luxemburg

 • van Luxemburg over Diekirch naar Dusselt
 • van Diekirch naar Bastogne
 • van Palizeul naar Bouillon
 • van Arlon naar Messancy
 • van Luxemburg naar Messancy
 • van Luxemburg naar Rodemacher
 • van Luxemburg naar Remisch
 • van Luxemburg over Grevenmacher
 • van Diekirch over Echternach

Opmerkingen

 1. Wij Willem, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz, enz, enz

  Overwegingen

  • Gezien het Rapport van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat van den 20 November ll n° 4 W
  • Gezien het advies van Onzen Minister van Financien van den 19 December 1820 n° 1935.
  • Gezien de Rapporten van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat van de 30 December 1820 N° 33 W en den 29 Januarij ll N° 22 W betrekkelijk eenige daartestellen maatregelen tot betere verzekering van het goed en regelmatig onderhoud der groote wegen des Rijks.
  • Den Raad van State gehoord (advies 16 Februari 1821 n° 6)
  • Gelet op de nadere rapporten van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat van den 24 Februari N° 238/36 W en van den 2 dezer n° 238/25 W.
  • Den Raad van State nader gehoord (advies 9 Maart 1821 n° 16

  Herzien Onze besluiten

  • van den 25 July 1816 N° 49
  • van den 17 December 1819 N° 1
  • van den 9 April 1820 N&deg 133
  • van den 30 dier maand N° 5 en
  • van den 10 Mey 1820 N° 2 en 3

  Hebben besloten en besluiten

  Artikel 1

  De op het aan ons besluit van den 25 July 1816 N° 49 geannexeerd tableau, gebragt groote wegen blijven als zoodanig behouden, en de inkomsten van al dezelve, blijven op den zelfden voet als tot heden toe heeft plaats gehad, verbonden voor de op die groote wegen gevestigde Negotiatien.

  Artikel 2

  De voormelde groote wegen worden verdeeld in twee klassen, volgens de staten A en B aan Ond. tegenwoordig Besluit geannexeerd.

  Artikel 3

  De groote wegen [... nog niet getranscribeerd ...]

  gegeven te Brussel, den Maart des jaars 1821, het Bestek onzer Regering